Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Jak zdobyć licencję syndyka

Jak zdobyć licencję syndyka

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850), wyznacza terminy części pisemnej egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka na rok 2010:1) na dzień 25 maja 2010 r., godz. 10:00 2) na dzień 14 września 2010 r., godz. 10:00 3) na dzień 23 listopada 2010 r. godz. 10:00 Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Ministra Sprawiedliwości.

Adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33, z dopiskiem ?wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka?.
Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu upływa: 1) w dniu 10 kwietnia 2010 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 25 maja 2010 r., 2) w dniu 31 lipca 2010 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 14 września 2010 r. 3) w dniu 9 października 2010 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 23 listopada 2010 r.
Opłata egzaminacyjna wynosi 1 317 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemnaście złotych). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 ? 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: ?opłata za egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka?.
Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu należy dołączyć: – odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, – oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, – dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, w przypadku dołączenia do wniosku o dopuszczenie do egzaminu dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę egzaminacyjną.
Ponadto wniosek powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy (imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zameldowania, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego).

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …