Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Jawne dyscyplinarki notariuszy

Jawne dyscyplinarki notariuszy

Prawo o Notariacie dostosowano do norm innych korporacji prawniczych.

Postępowania dyscyplinarne będą się toczyć z udziałem publiczności tak jak dyscyplinarki przeciwko sędziom, adwokatom czy radcom prawnym. Projekt nowelizacji ustawy Prawo o Notariacie przewiduje wprowadzenie zasady jawności postępowania dyscyplinarnego wobec notariuszy. Według obecnych uregulowań takie postępowanie jest niejawne, a na rozprawie mogą być obecni wyłącznie notariusze. Już dawno zmienione,identyczne jak w tej chwili w Notariacie, uregulowania dotyczące sędziów sądów powszechnych jak i Sądu Najwyższego, a także adwokatów i radców prawnych są jawne.
Rząd uważa odmienne traktowanie notariuszy jest nieuzasadnione oraz sprzeczne z zasadą jawności życia publicznego i równości. Przyczyną nowelizacji ustawy był też fakt, iż przepis, który wyłącza jawność zewnętrzną, tj. możliwą obecność innych osób na rozprawie, narusza konstytucję. Ustawa zasadnicza gwarantuje każdemu obywatelowi prawo udziału w rozprawie, o ile nie jest konieczne wyłączenie jawności. Sąd dyscyplinarny zatem będzie mógł wyłączyć jawność postępowania dyscyplinarnego ze względu na konieczność ochrony tajemnicy notarialnej lub innej prawnie chronionej. Chodzi o sytuacje, gdy ujawnienie tych tajemnic mogłoby zagrażać dobru państwa lub ważnemu interesowi prywatnemu.
Sąd dyscyplinarny będzie mógł także utajnić postępowanie dyscyplinarne, jeżeli jego jawność mogłaby obrażać dobre obyczaje. W przypadku wyłączenia jawności postępowania dyscyplinarnego wobec notariusza, orzeczenie w jego sprawie ma być ogłaszane publicznie. Znowelizowana ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Sprawdź także

Upadek godności sędziów

Zachowanie Dagmary Pawełczyk-Woickiej jest nieetyczne, godzi w powagę sądu, narusza godność innego sędziego, jest przejawem …