Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Jedność czy wielość przestępstw

Jedność czy wielość przestępstw

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie. Czy przerwy pomiędzy okresami, w których sprawca uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża jąna niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (art. 209 § 1 k.k.) powodują, że całość jego zachowania, z wyłączeniem okresu przerw, stanowi jeden czyn, czy też wiele czynów? Czy przestępstwo niealimentacji (art. 209 § 1 k.k.) zostaje dokonane z momentem rozpoczęcia czasowego wykonywania ciążącego na sprawcy obowiązku łożenia na rzecz osoby uprawnionej, czy też czasowe wykonywanie tego obowiązku nie przerywa ciągłości czynu? Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały, wskazując, że nie wykazano we wniosku zaistnienia podstawowej przesłanki do jej podjęcia w trybie tzw. abstrakcyjnego pytania prawnego, a mianowicie, iżby w orzecznictwie sądów powszechnych lub Sądu Najwyższego miała zachodzić rozbieżność w wykładni prawa ? art. 209 § 1 k.k. Sąd Najwyższy wywiódł, że przedstawione we wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich rozbieżności w stosowaniu prawa powinny być analizowane w odniesieniu do okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. W zależności od dokonanych ustaleń faktycznych zachowanie sprawcy stanowić będzie jedno przestępstwo z art. 209 § 1 k.k., bądź dwa (lub więcej) przestępstw, które mogą z kolei stanowić ciąg przestępstw po spełnieniu przesłanek z art. 91 § 1 k.k. Sąd Najwyższy podkreślił również, że zaniechanie wykonywania obowiązku alimentacyjnego z przyczyn obiektywnych, nie może stanowić podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 209 § 1 k.k. W konsekwencji, w opisie czynu pominąć należy te fragmenty zachowania sprawcy, w których nie można było przypisać mu odpowiedzialności za brak spełnienia ciążących na nim obowiązków. Jak wskazał Sąd Najwyższy, ocena, czy poszczególne zachowania sprawcy polegające na zawinionym zaniechaniu obowiązku alimentacji potraktować należy jako jedno przestępstwo czy wiele przestępstw dokonuje się w oparciu o ogólne kryteria jedności i wielości czynów (i przestępstw) przy uwzględnieniu konstrukcji przesądzających o tzw. normatywnej jedności czynu, takich jak czyn ciągły z art. 12 k.k. Kryterium takim będzie również okres, który upłynął pomiędzy zachowaniami. Zdaniem Sądu Najwyższego w przypadku przestępstw, których realizacja może być rozciągnięta w czasie, jak przy przestępstwie niealimentacji, należy odwoływać się do kryteriów czasowych z art. 12 k.k.
Jak wywodzi Sąd Najwyższy, konstrukcja z tego przepisu może mieć zastosowanie do wszystkich typów czynów zabronionych i wyraża ogólną ideę rozstrzygania o jedności i wielości przestępstw. Wskazane w art. 12 k.k. kryterium czasowe powinno zatem stanowić dyrektywę interpretacyjną także w innych przypadkach rozstrzygania o wielości przestępstw. Teza orzeczenia: Kryterium czasu decydujące o jedności lub wielości przestępstw powinno być rozumiane w tożsamy sposób w przypadku czynu ciągłego z art. 12 k.k. oraz w przypadku typów czynów zabronionych, których popełnienie zakłada wielość zachowań, w tym czynu zabronionego niealimentacji z art. 209 § 1 k.k. orzekając o zasadności warunkowego przedterminowego zwolnienia sąd nie bierze od uwagę ogólnych dyrektyw wymiaru kary.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …