Strona główna / Aktualności / Jeszcze o kontenerach dla cudzoziemców

Jeszcze o kontenerach dla cudzoziemców

W nawiązaniu do wypowiedzi członków rządu, dementujących doniesienia o planach kwaterowania cudzoziemców w kontenerach, pragniemy z jednej strony wyrazić zadowolenie z takich deklaracji, z drugiej zaś wskazać, że wypowiedziom polityków przeczy treść projektu rozporządzenia opublikowanego na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.Zgodnie z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców opublikowanym 30 marca 2017 r., a przesłanym do HFPC dzień później przez MSWiA, nie budzi wątpliwości, że planowane jest wprowadzenie przepisów umożliwiających kwaterowanie cudzoziemców w kontenerach otoczonych ogrodzeniem z drutu kolczastego oraz wyposażonych w kraty w oknach. W obliczu powyższego dziwią wypowiedzi polityków partii rządzącej dementujące doniesienia medialne o planach budowy kontenerów i zarzucające ?Gazecie Wyborczej? niepodanie źródła przedstawianych informacji. Źródłem tym jest bowiem projekt rozporządzenia przygotowany przez MSWiA i opublikowany na jego stronie internetowej. Jeżeli natomiast MSWiA wycofało się w międzyczasie z projektu, HFPC przyjmuje ten krok z ogromną aprobatą i oczekuje zamieszczenia stosownej informacji w biuletynie informacji publicznej. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, jako jedna z sześciu organizacji społecznych, została poproszona o przedstawienie opinii odnośnie do powyższego projektu. Uwagi zostały przesłane Ministerstwu 5 kwietnia 2017 r. i następnie umieszczone na stronie internetowej HFPC. HFPC przypomina, że o opinię zostali także poproszeni szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także członkowie rządu, w tym Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pani Beata Kempa oraz Ministrowie poszczególnych resortów. W związku z wypowiedzią Beaty Kempy, iż Polska przeznacza ogromne kwoty na pomoc uchodźcom na miejscu w Syrii, HFPC podkreśla, że według agend ONZ ogólny poziom pomocy dla osób dotkniętych konfliktem jest daleko niewystarczający. Według szacunków ONZ potrzeby na 2017 r. wynoszą ok. 9 miliardów USD. Zatem wkład Polski w rozwiązanie tych problemów jest stosunkowo niewielki, natomiast takie deklaracje, wraz z uszczelnianiem granic, stanowią jeden z wyrazów niechęci do przyjmowania uchodźców i zapewniania im bezpieczeństwa przez Polski rząd. Niepokój HFPC budzi też kwestia dystrybucji środków finansowych przeznaczonych na potrzeby mniejszości narodowych i etnicznych oraz migrantów i uchodźców. Od 2015 r. rząd nie rozstrzygnął żadnego z czterech konkursów ogłoszonych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, a ta sytuacja powoduje powolny rozpad całej struktury pomocowej, jaką przez lata budowano, aby wspierać integracją przybywających do Polski cudzoziemców. Źródło: HFPC
OPINIA AI
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło projekt zmian w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców, który jest kolejnym, planowanym środkiem pozbawiania praw osób poszukujących ochrony w Polsce. ? Zaproponowane zmiany w połączeniu z procedowaną nowelizacją ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, mogą mieć dramatyczne skutki dla zdrowia i życia osób poszukujących ochrony w Polsce. Plany MSWiA w połączeniu z wygłaszanymi politycznymi stanowiskami opartymi na uprzedzeniach, które budują atmosferę nietolerancji wobec cudzoziemców, jawią się jako kolejny punkt realizacji polityki zamkniętych drzwi ? powiedziała Aleksandra Górecka, koordynatorka kampanii Amnesty International. Projektowana zmiana zakłada m.in., że ?pomieszczenia mieszkalne strzeżonego ośrodka, mogą być usytuowane w kontenerach mieszkalnych?. Oprócz tego projektowane zmiany w rozporządzeniu zakładają ponowne wprowadzenie krat w okna pomieszczeń mieszkalnych w ośrodkach strzeżonych. Poszukiwanie ochrony nie jest przestępstwem i żadna osoba nie powinna być poddana detencji tylko dlatego, że ucieka przed zagrożeniem. Zgodnie z artykułem 31 (1) Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, państwa ?nie będą nakładały kar za nielegalny wjazd lub pobyt na uchodźców?. Pozbawienie i ograniczenie wolności przemieszczania się jest jedną z najbardziej skrajnych ingerencji w prawa i wolności człowieka. Jeśli dochodzi do detencji, powinna ona być tak krótkotrwała jak to możliwe, a zapewnione warunki powinny być zgodne z prawem krajowym i międzynarodowym i nie naruszać godności i praw osób. Detencja osób poszukujących ochrony zawsze musi być ostatecznym środkiem i nie może być stosowana w sposób arbitralny bez zachowania odpowiednich standardów oraz zapewnienia środków odwoławczych. Zgodnie z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych: ?każdy pozbawiony wolności przez aresztowanie lub zatrzymanie ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego orzeczenia przez sąd o legalności zatrzymania?. Dzieci w żadnych okolicznościach nie powinny być poddawane detencji. Szczególny niepokój budzi fakt wprowadzenia kontenerów jako miejsc, gdzie mogą być przetrzymywani cudzoziemcy, z uwagi na jednoczesne zwiększone ryzyko umieszczania cudzoziemców w trudnych warunkach. Tego typu ?zakwaterowanie? oznacza ryzyko utraty zdrowia m.in. trudności z oddychaniem, zaburzenia psychiczne, depresję. Ofiary tortur oraz inne osoby ze szczególnymi potrzebami recepcyjnymi, takie jak małoletni bez opieki, osoby o złym stanie zdrowia, starsze, z niepełnosprawnościami, mogą być szczególnie narażone na naruszenia ich praw. Co więcej, uzasadnienie projektu nie wskazuje na żaden powód, dla którego takie rozwiązanie jest pożądane. ?Masowy napływ uchodźców i imigrantów? do Polski, na który powołuje się projektodawca nie znajduje odzwierciedlenia w najnowszych statystykach dotyczących migracji uchodźczej do Polski. ? Osoby poszukujące ochrony są szczególnie wrażliwą grupą. Polska jako państwo przyjmujące zobowiązana jest do udzielenia schronienia i wsparcia tych osób, zaproponowane zmiany będą jednak prowadzić do pozbawiana ich praw w Polsce ? dodała Aleksandra Górecka. Podobne środki zastosowano na Węgrzech, gdzie w marcu 2017 roku Parlament Węgier przyjął pakiet ustaw pozwalających na automatyczną detencję wszystkich osób poszukujących ochrony podczas rozpatrywania ich wniosków o azyl. Rozwiązanie to zostało skrytykowane przez Amnesty International, UNHCR i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka.

Sprawdź także

Na granicę powróci prawo

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkał się z osobami, które dbają o przestrzeganie praw człowieka przy …