Strona główna / Aktualności / Jeszcze większy nadzór finansowy

Jeszcze większy nadzór finansowy

Nowe rozwiązania podnoszące stabilność systemu finansowego i ograniczające ryzyko wystąpienia kryzysu finansowego zawiera wchodząca w życie 1 listopada 2015 r. ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym. Wprowadzenie krajowego nadzoru makroostrożnościowegoma być korzystne dla wszystkich uczestników rynku, w tym dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, które deponują swoje oszczędności i uzyskują finansowanie od banków i firm inwestycyjnych. Nowe przepisy zapewnią lepszą ochronę klientów oraz umożliwią utrzymanie poziomu finansowania w okresie dekoniunktury. Ustawa implementuje Zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego w sprawie mandatu makroostrożnościowego organów krajowych. Wykonuje dyrektywę nr 2013/36/UE w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (tzw. dyrektywę CRD IV). Ponadto ustawa dostosowuje prawo do tzw. rozporządzenia CRR ? unijnego rozporządzenia nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, które zawiera przepisy regulujące wymogi w zakresie funduszy własnych, płynności i sprawozdawczości. Nowe regulacje mają służyć identyfikacji, ocenie, monitorowaniu oraz działaniom ograniczającym ryzyko systemowe. Chodzi o ryzyko zakłócenia w funkcjonowaniu krajowego systemu finansowego i gospodarki narodowej jako całości. Ustawa m.in. ustanawia Komitet Stabilności Finansowej (obejmujący Ministra Finansów i szefów Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) organem odpowiedzialnym za nadzór makroostrożnościowy w odniesieniu do systemu finansowego oraz za zarządzanie kryzysowe w tym systemie.
Wprowadza też formalne ramy polityki makroostrożnościowej. Chodzi np. o wspieranie długookresowego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Ustawa wprowadza dodatkowe wymogi kapitałowe dla instytucji kredytowych lub firm inwestycyjnych – bufor zabezpieczający, bufor antycykliczny, bufor ryzyka systemowego, bufor instytucji o znaczeniu systemowym. Dotyczy też wymogów dla banków i firm inwestycyjnych, których spełnienie stanowi warunek rozpoczęcia przez nie działalności. Nowe regulacje m.in. wzmacniają strukturę organizacyjną instytucji kredytowych (banków) i firm inwestycyjnych, wprowadzają nowe zasady mające na celu zwiększenie skuteczności zarządzania ryzykiem przez organy zarządzające instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz określają dodatkowe wymagania stawiane członkom rad nadzorczych i zarządów.
Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 5 sierpnia 2015 r., a prezydent podpisał ją 24 września 2015 r. Ustawa wchodzi w życie 1 listopada 2015 r., z wyjątkiem m.in. regulacji dotyczących bufora zabezpieczającego, bufora antycyklicznego oraz bufora instytucji o znaczeniu systemowym, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015 poz. 1513

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …