Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Kandydaci na I prezesa SN

Kandydaci na I prezesa SN

9 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego poświęcone wyborowi kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. W posiedzeniu wzięło udział 81 sędziów Sądu Najwyzszego, którzy wybrali następujących kandydatów: Małgorzatęa Gersdorf i Lecha Paprzyckiego
9 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego poświęcone wyborowi kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. W posiedzeniu wzięło udział 81 sędziów SN, którzy wybrali następujących kandydatów:
Małgorzata Gersdorf to sędzia Sądu Najwyższego orzekająca w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Lech Paprzycki to sędzia Sądu Najwyższego, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Karnej.
Kandydatury zostały przedstawione Prezydentowi RP, który spośród nich powoła nowego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na sześcioletnią kadencję.
Oto noty biograficzne:

Prof. UW dr hab. Małgorzata Gersdorf – sędzia Sądu Najwyższego, orzekająca w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Małgorzata Gersdorf urodziła się 22 listopada 1952 r. w Warszawie. Studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim u kończyła z wyróżnieniem w 1975 r. W tym samym roku została zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji tego ż Uniwersytetu, gdzie pracuje d o chwili obecnej , aktualnie na stanowisku profesora. W 1979 r. ukończyła aplikację sądową z wynikiem bardzo dobrym , a w 1986 r. zdobyła tytuł zawodowy radcy prawnego. W 198 1 r. obroniła pracę doktorską nt . ?Zawarcie umowy o pracę?, za którą otrzymała nagrodę Ministra Nauki ? III stopnia. Od maja 1991 r. była członkiem Biura Orzecznictwa Sądu Najwyżs zego, zajmując się prawem pracy . Zatrudnienie w Sądzie Najwyższym wykonywała do 2005 r., ostatnio na stanowisku radcy prawnego. W 2003 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy nt. ?Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy? (Warszawa 2002 ). Natomiast w r oku 2004 została nominowana profes orem Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej. Pełniła liczne funkcje na Uniwersytecie Warszawskim: od 1992 r. do sierpnia 1993 r. była zastępcą D yrektora Instytutu Nauk Prawno – Administracyjnych; przez dwie kadencje od września 1993 r. była prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji do spraw finansowych ; zasiadała w Komisjach powołanych przez Senat UW (Komisji Socjalnej, Komisji Prawno – Statutowej ); była kierownikiem Studium Doktoranckiego na Wydziale Prawa i Administracji. Od września 2 005 r. do czerwca 2008 r. była p rorektorem UW przez jedną kadencję . Ponadto, tworzyła Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Ostrołęce i zasiadała w jej Senacie do sierpnia 2004 r. Od dnia 18 lipca 2008 r. jest S ę dzią Sądu Najwyższego, orzekającą w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. W l atach 1989 – 1991 była członkiem Społecznej Komisji Pojednawczej powołanej ustawą z 24 maja 1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne. Od 1990 r. do koń ca 1991 r. pracowała jako doradca Komisji Likwidacyjnej RSW ?Prasa – Książka – Ruch?. W latach 1992 – 1996 była doradcą Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich uczestnicząc z ramienia tej organizacji w kolejnych Konferencjach Ogólnych Międzynarodowej Organ izacji Pracy. Od listopada 2003 r. do 2005 r. była członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Od marca 1997 r. do końca 2002 r. była redaktorem naczelnym ?Przeglądu Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych?, była także zastępcą redaktora nacz elnego , a obecnie redaktorem tematycznym czasopisma ? Praca i Zabezpieczenie Społeczne?, zasiada również w kolegium redakcyjnym ?Przeglądu Sądowego?. W dorobku naukowym ma ponad 200 publikacji, a także publikowane opinie dla Rady Legislacyjnej i felieton y w czasopiśmie ? Praca i Zabiezpieczenie Społeczne ?. Jej publikacje naukowe dotyczą r óżnorodnych zagadnień indywidual nego i zbiorowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych wskazując na szeroki i zróżnicowany zakres jej zainter e sowań badawczych. Ponadt o jest autorką ok. 50 glos i komentarzy do orzeczeń sądowych oraz tematycznych o mówień orzecznictwa Są du Najwyższego dotyczącego np. związków prawa pracy i prawa handlowego, zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Jest także współautorką komentarza do K odeksu pracy .
Prof. ALK dr hab . Lech Paprzycki
– sędzia S ądu Najwyższego, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Karnej . Lech Krzysztof Paprzycki urodził się 14 kwietnia 1947 r. w Warce. Studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawsk im ukończył w 1970 r. Pracę magisterską pisał na temat dyrektyw sądowego wymiaru kary w kodeksie karnym z 1932 i 1969 r. W latach 1970 – 1972 odbył aplikację w okręgu Sądu Wojewódzkiego dla woj. warszawskiego w Warszawie. W latach 1972 – 1973 był asesorem, w l atach 1974 – 1976 sędzią w Sądzie Powiatowym, a następnie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim. W latach 1976 – 1980 był sędzią i wiceprezesem Sądu Rejonowego w Pruszkowie, a następnie do 1990 r. sędzią Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Do 1 lipca 1990 r. był adiun ktem w Instytucie Problematyki Przestępczości w Warszawie, z czego musiał zrezygnować wobec powołania na stanow isko sędziego Sądu Najwyższego. Od dnia 25 marca 1999 r. pełni funkcję Prezesa Sądu Najwyższego, k ierującego pracami Izby Karnej. W 1984 r. uzy skał stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematem pracy doktorskiej był zakaz działalności zawodowej w ujęciu prawa karnego. W 2007 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Szczecińskim. Tematem pra cy habilitacyjnej była „Prawna problematyka opiniowania psychiatryczno – psychologicznego w postępowaniu karnym oraz w zakresie ochrony zdrowia psychicznego”. W 2007 r. powołany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczośc i i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (obecnie Akademia Leona Koźmiń skiego), Katedra Prawa Karnego. Główne zainteresowania naukowe dotyczą: zakresu problematyki psychiatrycznej i psychologicznej w prawie i postępowaniu karnym a szczególnie: poczytalności , winie, karze oraz środkom zabezpieczającym; opiniowaniu psychiatryczno – psychologicznemu w procesie karnym, a także problematyce prawnej ochrony zdrowia psychicznego na tle unormowań ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r.; prawa dowodowego i o piniowania w zakresie wypadków komunikacyjnych; problematyki zatrzymania i stosowania tymczasowego aresztowania, a także odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie; problematyka obcego prawa karnego, a także prawa kar nego europejskiego – jego aspektów procesowych, już istniejącego (europejski nakaz aresztowania), jak i perspektyw jego rozwoju, także w zakresie prawa materialnego. Ponadto jest autorem ponad 300 artykułów, glos i recenzji oraz wydawnictw zwartych, m.in.: „Przestępstwa zabójstwa – ustawowe znamiona czynu”, Warszawa 1989; „Kodeks postępowania karnego. Omówienie zmian”, Warszawa 1995; „Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy oraz przepisy wprowadzające. Wprowadzenie”, Warszawa 1996; „Kodeks postępowania karnego z komentarzem”, Sopot 2000 (J. Grajewski współautor); „Kodeks karny. Komentarz”, Warszawa 2004 (O. Górniok [red.], P. Hofmański współau tor); „Kodeks postępowania karnego. T. I” (J. Grajewski [red.], S. Steinborn współautorzy), Kraków 2006; „Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w procesie karnym” [red.], Kraków 2006; „Prawna problematyka opiniowania psychiatryczno – psychologicznego w postępowaniu karnym oraz w zakresie ochrony zdrowia psychicznego”, Kraków 2006; „Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w procesie karnym”, Kraków 2009. Zasiada w licznych radach i komitetach redakcyjnych, m.in.: Kolegium Redakcyjnym miesięcznika „Paragraf na drodze”, Radzie Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych (przewodniczący), Radzie Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (z – ca przewodniczącego), Radzie Naukowej „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, Radzie Programowej „Studiów i Analiz Sądu Na jwyższego”, Zespole Redakcyjnym Rocznika Orzecznictwo SNwSK, Kolegium Redakcyjnym „Palestra”, Kolegium Redakcyjnym „Prokuratura i Prawo”, Kolegium Re dakcyjnym „Diariusz Prawniczy”. Lech K. Paprzycki jest aktywnym członkiem organizacji krajowych i zagrani cznych, m.in. Towarzystwa Badawczego Prawa Europejskiego, Międzynarodowej Komisji Prawników z siedzibą w Genewie, Fundacji Prawa Międzynarodowego Karnego Wykonawczego, Stowarzyszenia Parlamentarzystów na rzecz Afryki.

Sprawdź także

Tyle euro, ile demokracji

Ursula Von der Leyen podczas posiedzenia Komisji Europejskiej zapoznała resztę komisarzy UE ze wstępną oceną …