Strona główna / Aktualności / Karta parkingowa dla inwalidy

Karta parkingowa dla inwalidy

W związku z wejściem w życie nowych regulacji dotyczących wydawania kart parkingowych osobom z niepełnosprawnościami, Rzecznik Praw Obywatelskich podejmował szereg działań, zarówno o charakterze generalnym, jak indywidualnym. Jedną z badanych przez niego spraw był przypadek osoby, której odmówiono wydaniakarty tylko z tego względu, że nie posiadała ona stałego zameldowania. Rzecznik zaskarżył decyzję, którą odmówiono wydania karty do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skarga ta została uwzględniona przez Sąd, który podzielił stanowisko Rzecznika, że odmowa wydania karty parkingowej była w tym przypadku bezprawna. Jednocześnie jednak w wydanym w sprawie wyroku zawarty został pogląd, stanowiący zdaniem Rzecznika zagrożenie dla praw procesowych osób ubiegających się o wydanie karty parkingowej. Sąd uznał bowiem, że odmowa wydania karty nie następuje w formie decyzji administracyjnej. O tym, jak ważna jest forma, w jakiej administracja załatwia sprawy obywateli decyduje fakt, że jedynie w przypadku decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji mają obowiązek pouczania strony o możliwości zaskarżenia niekorzystnego rozstrzygnięcia odwołaniem, skargą do sądu administracyjnego lub powództwem do sądu powszechnego.
Przyjęcie, że odmowa wydania karty nie jest decyzją administracyjną nie pozbawia wprawdzie strony prawa do jej zaskarżenia ? nadal może złożyć skargę do sądu administracyjnego, jednak znacznie je utrudnia właśnie z uwagi na brak pouczenia o terminie i trybie składania skargi. Zaskarżając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Rzecznik liczy na wyrażenie przez Naczelny Sąd Administracyjny poglądu, który potwierdzi, że odmowa wydania karty parkingowej jest decyzją administracyjną, która musi zawierać pouczenie o przysługujących stronie środkach zaskarżenia.

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …