Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Karta Polaka inaczej

Karta Polaka inaczej

Zakłada to nowelizacja ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona rozwiązania ułatwiające posiadaczom tego dokumentu osiedlanie się w Polsce, w tym poprzez pakiet adaptacyjny czy ułatwienia przy ubieganiu się o obywatelstwo polskie. Zawiera ona m.in. nowy rozdział dotyczący form i trybu przyznawania świadczenia pieniężnegodla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. Osoba przyjeżdzająca do Polski w ramach procesu repatriacji będzie mogła w ciągu pierwszych trzech miesięcy pobytu otrzymywać wypłacany co miesiąc zasiłek finansowy na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, a przez kolejne 6 miesięcy 60 proc. tej kwoty. Nowelizacja przewiduje także m.in. wprowadzenie możliwości ubiegania się o Kartę Polaka za pośrednictwem wojewody, który będzie drugim, obok konsula, organem upoważnionym do jej przyznawania. Rada Ministrów będzie mogła wskazywać tych wojewodów i urzędy wojewódzkie, które będą mogły wydawać Kartę Polaka. Będzie ona mogła też określić kraje, których obywatele będą mogli starać się o otrzymanie tej karty.
Nowelizacja przewiduje też m.in., że Rada do Spraw Polaków na Wschodzie usytuowana zostanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a właściwym do powoływania i odwoływania członków Rady, a także do określania zasad jej funkcjonowania będzie minister właściwy ds. zagranicznych. Następnie nowelizacja zostanie przekazana prezydentowi do podpisu. Sejm uchwalił nowelizację 13 maja 2016 r., a prezydent podpisał ją 19 maja br. Nowe przepisy weszły w życie 2 września 2016 r., z wyjątkiem m.in. przepisów regulujących świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Dz.U. 2016 poz. 753

Sprawdź także

Sędziowie uratowali kraj

Prezydent elekt Joe Biden: „Chciałbym powiedzieć, że nikt tego nie przewidział, ale to nie jest …