Strona główna / Aktualności / Karta Praw Ofiar Wypadów

Karta Praw Ofiar Wypadów

Jednym z priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości są działania na rzecz ofiar przestępstw. Pokrzywdzeni to grupa, do której staramy się odnosić z dużą troską, systematycznie krok po kroku badamy ich potrzeby, by móc jak najpełniej je zaspokoić. Grupą pokrzywdzonych, którą wyodrębniono jako pierwszą, są ofiary wypadków drogowych. – W ubiegłym roku zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie nowego rodzaju przedsięwzięcia ? dotarcia z krótką, prostą, przejrzystą informacją o prawach i możliwościach z jakich mogą korzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem ? dodał Minister. W trakcie konferencji, na której zaprezentowano Kartę Praw Ofiar Wypadków Drogowych, poza Ministrem Sprawiedliwości, udział wzięli m.in. gen. insp. Andrzej Matejuk ? Komendant Główny Policji, Jan Grzegorz Prądzyński – Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, Andrzej Maciążek ? wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości ? Piotr Kluz.
Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło próbę wyłonienia pewnych grup pokrzywdzonych w celu określenia, jakiego rodzaju działania spowodują, że pomoc, jakiej niewątpliwie potrzebują od państwa, będzie bardziej efektywna.Grupą pokrzywdzonych, którą resort wyodrębnił jako pierwszą, są ofiary wypadków drogowych. Znając specyfikę tych wypadków, wiedząc, że przy ich likwidacji uczestniczą służby podległe różnym resortom, liczyliśmy się z potrzebą włączenia do naszej inicjatywy innych podmiotów, w tym innych urzędów centralnych ? powiedział minister sprawiedliwości.
Do współpracy zostali zaproszeni przedstawiciele działającej przy ministrze sprawiedliwości Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji oraz Fundacji św. Krzysztofa we Wrocławiu – organizacji pozarządowej, działającej na rzecz ofiar wypadków drogowych. Wszystkie wymienione organizacje i instytucje na co dzień spotykają się z problematyką wypadków drogowych i – poza pomocą pokrzywdzonym – dążą do ograniczenia zarówno liczby wypadków, jak i ofiar. Do prac włączyli się również przedstawicie Polskiej Izby Ubezpieczeń – organizacji samorządowej, reprezentującej wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce, która podejmuje działania mające na celu m.in. podniesienie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa. Jest oczywiste, że praktycznie każdy zakład ubezpieczeń prowadząc bieżąca działalność ma do czynienia z uczestnikami wypadków drogowych. Analizując sytuację ofiar wypadków drogowych wymieniony zespół doszedł do wniosku, że potrzebują one przede wszystkim zwięzłej informacji o uprawnieniach, jakie im przysługują w związku z wypadkiem. W związku z tym zostały zebrane informacje o działaniach, do jakich są zobowiązane poszczególne resorty oraz zakłady ubezpieczeń wobec pokrzywdzonych w wyniku wypadków komunikacyjnych, a następnie wyprowadzone z nich uprawnienia osób, do których skierowana jest pomoc. Kolejnym krokiem było przedstawienie tych uprawnień w najbardziej przystępny sposób, a następnie wybranie optymalnego sposobu dotarcia do zainteresowanych. – Efektem tych prac jest opracowana w maju tego roku Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych, którą dzisiaj prezentujemy. Druk Karty sfinansowała Polska Izba Ubezpieczeń. W dokumencie zwięźle wymieniono uprawnienia, jakie przysługują pokrzywdzonym w wypadkach drogowych oraz wskazano, w jaki sposób są realizowane. Dokument został opracowany w taki sposób, by ofiara wypadku wiedziała krok po kroku, co robić i czego może oczekiwać od poszczególnych służb ? tłumaczył Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Liczymy, że dzięki usystematyzowaniu i uporządkowaniu informacji pokrzywdzeni szybciej znajdą pomoc w pokonaniu kryzysowej sytuacji spowodowanej wypadkiem – dodał. Dystrybucja Karty odbędzie się ? między innymi ? poprzez jej opublikowanie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) oraz na stronie www.pokrzywdzeni gov.pl. Ministerstwo Sprawiedliwości zwracało się do innych państw europejskich z prośbą o przekazanie swoich doświadczeń w zakresie niesienia pomocy ofiarom wypadków drogowych. Jak się okazało, opracowanie Karty Praw Ofiar Wypadków Drogowych było działaniem pionierskim, ponieważ podobnego rodzaju dokumentu nie opracowano w żadnym kraju europejskim. Niektóre państwa jeśli zdecydowały się na pewne pogrupowane informacji przeznaczonych dla ofiar wypadków drogowych, zamieściły je bądź w kodeksach karnych, bądź w obszernych, swoistych przewodnikach.
Kolejnym krokiem, jaki zamierzamy podjąć wobec pokrzywdzonych w wypadkach, będzie opracowanie dla poszczególnych służb standardów postępowania z ofiarami wypadków drogowych ? zapowiedział minister Krzysztof Kwiatkowski – Oddajemy dzisiaj Kartę Praw Ofiary Wypadku Drogowego licząc na to, że stanie się ona realną pomocą w tej trudnej sytuacji w jakiej co roku znajdują się dziesiątki tysięcy osób. Dołożyliśmy starań, aby Karta ta została wydana przed wakacjami, które z jednej strony są czasem odpoczynku i relaksu, ale z drugiej ? wzmożonego ruchu drogowego i niestety, zwiększonej liczby zdarzeń drogowych – dodał K.Kwiatkowski.

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …