Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Kary i nagrody w poprawczakach

Kary i nagrody w poprawczakach

Przepisy dotyczące stosowania w zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich systemu kar i nagród są niezgodne z konstytucją orzekł Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy te tracą moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Czas na nowelizację tych przepisów.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 65, § 66, § 70-74, § 90, § 91 i § 93-95 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich są niezgodne z art. 95 § 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze konstytucji.
Mocą art. 95 § 3 ustawy o postępowaniu w sprawach wobec nieletnich, minister sprawiedliwości został upoważniony do określenia – w drodze rozporządzenia – rodzajów zakładów i schronisk (w zależności od stosowanych wobec nieletnich środków i form oddziaływania wychowawczego, resocjalizacyjnego i terapeutycznego), ich organizacji oraz sposobu wykonywania nadzoru zwierzchniego nad tymi placówkami, a także szczegółowych zasad kierowania i przyjmowania do nich, pobytu w nich oraz przenoszenia i zwalniania z nich nieletnich. Wydane na podstawie tego upoważnienia rozporządzenie ustanawia także system nagród, które mogą być przyznawane nieletnim przebywającym w zakładach albo schroniskach, i środków dyscyplinarnych, które mogą być wobec nich stosowane. Środki te stanowią głęboką ingerencję w sferę gwarantowanej konstytucyjnie wolności osobistej jednostki, której pozbawienie lub ograniczenie może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
Ustawodawca nie upoważnił ministra sprawiedliwości do ukształtowania rozporządzeniem systemu nagród przyznawanych wychowankom zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich ani systemu środków dyscyplinarnych wobec nich stosowanych. Niekonstytucyjne przepisy rozporządzenia utracą moc po upływie dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, ponieważ ich natychmiastowa eliminacja z porządku prawnego pozbawiłaby dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich możliwości stosowania zarówno pozytywnych bodźców wychowawczych nagród, jak i bodźców negatywnych – środków dyscyplinarnych, co mogłoby prowadzić do upadku dyscypliny w tych placówkach.
Rozprawie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Liszcz. Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …