Strona główna / Aktualności / Kary za manipulacje rynkowe

Kary za manipulacje rynkowe

Podczas obrad ministrów sprawiedliwości Rady Europy, w Luksemburgu, dyskutowano m.in.: o Europejskim Prawie Umów, dyrektywie o karach za manipulacje rynkowe i wykorzystywanie informacji poufnych oraz o dyrektywie ustanawiającej minimalne normy w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.”Stare” państwa UE nie chcą kontaktów handlowych z „nowymi”
O wynikach obrad poinformowali Krzysztof Kwiatkowski oraz Viviane Reding – komisarz UE ds. sprawiedliwości i równości. – Przede wszystkim zainicjowaliśmy dyskusję nad projektem rozporządzenia w sprawie jednolitych europejskich przepisów prawa w zakresie sprzedaży. Było to możliwe dzięki temu, że Komisja terminowo go przygotowała ? powiedział polski minister sprawiedliwości. – Jako prezydencja intensywnie działaliśmy, aby przygotować grunt do tych prac. To ważny moment. Mamy wreszcie tekst. Eksperci mogą rozpocząć nad nim prace – dodał.
Krzysztof Kwiatkowski przyznał, że proponowane rozwiązanie jest nowym podejściem do regulacji prawa umów w UE. – Wiem też, że aktualnie ok. 61 % transakcji internetowych nie dochodzi do skutku, tylko z tego względu, że sprzedawca ze starego państwa UE odmawia sprzedaży wysyłkowej do niektórych państw UE, np. do Polski, uznając, że panuje tam ?egzotyczny porządek prawny? – dodał. Różnice w systemach prawa umów są jedną z przeszkód, które w dalszym ciągu utrudniają rozwój handlu transgranicznego zwłaszcza prowadzonego w drodze elektronicznej, dlatego zdaniem polskiej prezydencji wypracowana wspólnie z Komisją Europejską propozycja to istotny krok w kierunku jeszcze bardziej otwartego rynku UE, zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców. – Wierzę, że taki projekt ma potencjał na poprawę funkcjonowania jednolitego rynku, tj. poszerzenie rynków zbytu dla przedsiębiorców ze wszystkich państw członkowskich oraz ułatwienie konsumentom ze wszystkich państw członkowskich dostępu do dóbr i usług ? powiedział Krzysztof Kwiatkowski.
Ministrowie sprawiedliwości UE rozmawiali także o dyrektywie o karach za manipulacje rynkowe i wykorzystywanie informacji poufnych. – Komisja przedstawiła radzie projekt dyrektywy w tym zakresie. To projekt zapowiedziany wcześniej przez przewodniczącego Komisji ? José Manuela Barroso. Propozycja ta stanowi kolejny, podejmowany przez Unię Europejską, krok w walce z kryzysem finansowym ? mówił Krzysztof Kwiatkowski. ? Celem regulacji jest wprowadzenie skutecznych sankcji o silnym efekcie odstraszającym wobec tych graczy na rynkach finansowych, którzy wykorzystują informacje poufne i dokonują manipulacji na rynkach poprzez rozpowszechnianie fałszywych lub błędnych informacji ? tłumaczył minister sprawiedliwości RP. Zdaniem Komisji Europejskiej, wprowadzenie na poziomie europejskim jednolitych kar za te czyny, umożliwi wprowadzenie spójnej dla całej Unii polityki zwalczania nadużyć na rynku finansowym.
Kolejnym tematem poruszonym podczas obrad Rady było prawo do adwokata ? jeden z priorytetów polskiej prezydencji. Zasadniczym celem projektu jest ustanowienie wspólnych standardów w zakresie prawa podejrzanego i oskarżonego do dostępu do adwokata w postępowaniach karnych na terenie państw Unii Europejskiej. Dyrektywa ta wzmocni ochronę praw procesowych i zapewni jednakowy poziom gwarancji procesowych dla oskarżonego i podejrzanego w ramach UE. – Jest to niezwykle istotne w przypadku obywateli, przeciwko którym toczą się postępowania w innych państwach członkowskich. Poszukujemy rozwiązań, które będą wystarczająco elastyczne, aby nie naruszać istniejących tradycji prawnych, a równocześnie nie pozostawią wątpliwości co do wysokiego poziomu ustanawianych standardów, a w szczególności ich pełnej zgodności z linią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ? powiedział Krzysztof Kwiatkowski.
Kolejnym priorytetem polskiej prezydencji, o którym dyskutowali ministrowie sprawiedliwości UE, są normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Głównym celem projektu dyrektywy w tym zakresie jest zapewnienie ofiarom przestępstw wysokich minimalnych standardów ochrony, m.in. udziału w postępowaniu karnym, godnego i profesjonalnego traktowania w kontaktach z organami wymiaru sprawiedliwości. – Zważywszy na znaczną liczbę polskich obywateli przebywających w różnych krajach Unii Europejskiej, umożliwienie ofiarom przestępstw korzystania z minimalnych uprawnień procesowych we wszystkich państwach członkowskich ma istotne znaczenie ? powiedział Krzysztof Kwiatkowski. ? Rada dała dzisiaj istotne wskazówki, co do kierunku prac dla ekspertów i mam nadzieję, że pozwoli to szybko zakończyć prace ? dodał.

Sprawdź także

Laur AI dla A.Jędrzejczyk

Nagrodę medialną Amnesty International – Pióro Nadziei za rok 2022 otrzymała Agnieszka Jędrzejczyk, dziennikarka OKO.press, …