Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Kiedy rodzice zawodzą

Kiedy rodzice zawodzą

Izba poselska podczas 87 posiedzenia Sejmu rozpoczęła prace nad senackim projektem nowelizacji ustawy ? Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Proponowana zmiana dotyczy realizacji postulatów Trybunału Konstytucyjnego z 11 lutego 2014 r. (sygn. akt S 2/14; OTK ZU Nr 2a, poz. 19), zawierających uwagi dotyczące niezbędności podjęcia działańustawodawczych, zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w postępowaniach karnych, w których osoby małoletnie, pokrzywdzone w wyniku przestępstwa jednego z rodziców lub obojga rodziców, reprezentowane są przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy. Obowiązujące obecnie przepisy procedury karnej nie precyzują kto może być przedstawicielem ustawowym dziecka będącego pokrzywdzonym w postępowaniach karnych toczących się przeciwko któremukolwiek z jego rodziców. W związku z tym proponowane zmiany szczegółowo określają kogo sąd opiekuńczy może wyznaczyć na kuratora. Pełnomocnikami małoletniego mogą zostać: adwokat lub radca prawny, posiadający wyższe wykształcenie prawnicze przedstawiciel organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest ochrona praw dziecka lub przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz w szczególnych przypadkach także inna osoba (np. wychowawca z placówki opiekuńczej sprawującej nad dzieckiem pieczę zastępczą lub rodzic zastępczy). Projekt reguluje ponadto kwestie przekazywania przez kuratora rodzicom dziecka informacji o przebiegu postępowania oraz zawiera postanowienia dotyczące wynagrodzenia należnego kuratorowi. Uzasadnienie projektu przedstawiła senator Helena Hatka. Dalsze prace nad projektem kontynuowane będą w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.
Odbyło się także pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnego było ostatnim punktem drugiego dnia 87. posiedzenia Sejmu. Projekt ten został opracowany przez działającą przy Rzeczniku Praw Dziecka Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego. Zgodnie z propozycjami sąd nie będzie musiał ograniczać władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, jeśli nie będzie porozumienia co do sposobu jej wykonywania. Dodatkowo jeśli rodzice nie porozumieją się albo gdy porozumienie nie będzie gwarantować zapewnienia dobra dziecku, sąd będzie mógł rozważyć pozostawienie obu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej. Dopiero stwierdzenie, że nie byłoby to zgodne z dobrem dziecka, będzie podstawą ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców. Projekt znosi również obowiązek sądu do rozstrzygania o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Na zgodny wniosek stron, sąd pozostawi rodzicom dziecka swobodę w tym zakresie. Uzasadnienie projektu przedstawił senator Mieczysław Augustyn. Decyzją Izby projekt trafi do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Sprawdź także

10 kłamstw TKPiS

26 sędzi i sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o 10 nieprawdach w wyroku TK …