Strona główna / Szczypta soli / Klamka zapadła

Klamka zapadła

23 lipca 2013 r. około godziny 11:30 Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach zakończyła rozpatrywanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Komisja przyjęła całość projektu z nielicznymi poprawkami. Komisja przyjęła rządowa propozycję nowelizacji art. 82 Kodeksu postępowania karnego, przyznającego radcom prawnym uprawnienia obrońców w sprawach karnych. Stanowisko Adwokatury Polskiej nie zostało uwzględnione. Adwokatura w dalszym procesie prac legislacyjnych będzie konsekwentnie prowadziła działania zmierzające do zmiany przyjętego przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach projektu nowelizacji art. 82 Kodeksu postępowania karnego (i przepisów powiązanych). W dniu 23 lipca 2013 r. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach zakończyła rozpatrywanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Komisja przyjęła całość projektu z nielicznymi poprawkami. Komisja przyjęła rządową propozycję nowelizacji art. 82 Kodeksu postępowania karnego, przyznającego radcom prawnym uprawnienia obrońców w sprawach karnych.
Podsumowanie stanowiska Adwokatury Polskiej w sprawie nowelizacji art. 82 Kodeksu postępowania karnego (i przepisów powiązanych), przyznającej radcom prawnym uprawnienia do wykonywania funkcji obrońców Ustrojowa rola Adwokatury Polskiej w systemie organów ochrony prawnej Realizacja konstytucyjnego prawa każdego obywatela do obrony w procesie karnym powierzona została ustawą ustrojową ? czyli ustawą wykonującą i gwarantującą prawa konstytucyjne ? Adwokaturze Polskiej; i dlatego rozszerzenie uprawnień do bycia obrońcą w procesie karnym na wszystkich radców prawnych narusza Konstytucję Rzeczypospolitej. Porównując dwie ustawy:
Prawo o adwokaturze oraz ustawę o radcach prawnych, zauważymy, że możliwość bycia obrońcą w procesie karnym oraz niemożność pozostawania w stosunku pracy nie są jedynymi różnicami pomiędzy zawodem adwokata i zawodem radcy prawnego. Różnica między Adwokaturą a korporacją radców prawnych jest określona już w art. 1 Prawa o adwokaturze, który stwierdza: Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w obronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Mimo usilnych (i w dużej mierze skutecznych) zabiegów, zmierzających w ostatnich latach do ujednolicania tekstu Prawa o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych, analogicznego zapisu nie znajdziemy w ustawie o radcach prawnych. Ustawa o radcach określa zasady wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zasady organizacji i działania samorządu radców prawnych. W całej ustawie o radcach prawnych, także w jej rozdziale 5. określającym zadania samorządu radców prawnych, nie znajdziemy przepisu, który ? tak jak w ustawie Prawo o adwokaturze ? stanowiłby, że radcowie prawni bądź ich samorząd powołani są do obrony praw i wolności obywateli. Ta ? wydawać by się mogło drobna ? różnica powoduje, że ustawa Prawo o adwokaturze musi być zaliczona do ustaw ustrojowych, czyli ustaw, które wprost realizują prawa i wolności konstytucyjne obywateli. Adwokatura powołana jest do współdziałania w obronie praw i wolności obywatelskich i z tego powodu pełni ustrojową rolę nie tylko w systemie wymiaru sprawiedliwości ale w całym systemie politycznym państwa prawa.
Konsekwencją powierzenia Adwokaturze Polskiej ustrojowego zadania obrony praw i wolności obywatelskich jest określona w przepisach Prawa o adwokaturze rota ślubowania adwokackiego, która brzmi: Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej. Odmienna jest rota ślubowania określona przepisami ustawy o radcach prawnych, brzmiąca: Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości. Z roli powierzonej Adwokaturze Polskiej w systemie prawnym jak i z brzmienia roty ślubwania adwokackiego i radcowskiego wynikają różnice deontologiczne zawodu adwokata i zawodu radcy prawnego.

Sprawdź także

Czytać ze zrozumieniem

Pegasus legalny! – zatriumfował na portalu X były pisowski wiceminister służb specjalnych Maciej Wąsik, zarządzając …

Strona główna / Szczypta soli / Klamka zapadła

Klamka zapadła

Poznań będzie pierwszym miastem, gdzie uruchomiona zostanie sala rozpraw na stadionie. – Jesienią odbędzie się tam pilotaż tak zwanego sądu odmiejscowionego, nazywanego też sądem stadionowym – zapowiedział w podczas czwartej wizyty w Poznaniu ( jedna to koncert Stinga) minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Będą to rozprawy w trybie uproszczonym wobec osób schwytanych na gorącym uczynku bądź ludzi, których naganne zachowanie utrwalono w ramach monitoringu. Jesienią w Poznaniu zaczną się symulowane rozprawy, aby sprawdzić co może szwankować. Jeżeli wszystko będzie dobrze, to planuje się te sądowo-telewizyjne rozprawy wprowadzić na stałe podczas imprez masowych w całej Polsce. Rozprawy w tym trybie będą się toczyć jednocześnie w dwóch miejscach. Sąd zbierze się w swoim budynku, a zatrzymani kibice zostaną doprowadzeni do sali rozpraw na stadionie.
Sąd będzie miał z nimi kontakt dzięki wideokonferencji. Taki sposób sądzenia był wykorzystywany między innymi podczas EURO w Portugalii. Wszystkie reguły procesowe, w tym obecność adwokata ( stałe dyżury adwokatów z urzędu) będą zachowane. Minister Kwiatkowski jest bardzo przywiązany do swojego pomysłu. Liczy na to, że sędziowie będą orzekać błyskawiczne stosowanie dozorów elektronicznych, jako rękojmię stadionowych zakazów, ale czy tak będzie pokaże życie. W sondażu Ministerstwa Sprawiedliwości tzw. procesy odmiejscowionege (brrrr. co za nazwa) mają najmniej zwolenników i są najbardziej krytykowane.

Sprawdź także

Czytać ze zrozumieniem

Pegasus legalny! – zatriumfował na portalu X były pisowski wiceminister służb specjalnych Maciej Wąsik, zarządzając …