Strona główna / Relacje z sądów - artykuły / Kluby Go-Go do trzeciej instancji

Kluby Go-Go do trzeciej instancji

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu dotyczącego działalności klubów znanych funkcjonujących pod nazwą Go ? Go Cocomo. Pozew w tej sprawie złożyła Gmina Wrocław. Wyrokiem z 30 listopada 2015 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu nakazał pozwanym
zaprzestania w prowadzonej działalności gospodarczej w formie klubów nocnych ?GO ? GO COCOMO? we Wrocławiu naruszeń dóbr osobistych Gminy Wrocław w postaci dobrego imienia i wiarygodności wizerunku Miasta Wrocławia. Sąd zakazał pozwanym zaprzestanie stosowania w swojej działalności następujących praktyk:
1. namawiania przechodniów przez pracowników pozwanych lub przez inne osoby wykonujące zlecenia na rzecz pozwanych, do korzystania z usług klubu ?Passion? oraz klubu ?Princess? we Wrocławiu,
2. stałej sprzedaży alkoholu bez wymaganych prawem decyzji zezwalających na ich sprzedaż oraz posługiwanie się cofniętymi decyzjami zezwalającymi na sprzedaż alkoholu,
3. zmiany nazw klubów ?GO ? GO COCOMO? na ?Passion? oraz ?Princess? we Wrocławiu, bez wyraźnej informacji w tej kwestii przy jednoczesnym zamieszczeniu informacji na stronie internetowej klubu o zakończeniu działalności marki klubów COCOMO, co w sposób oczywisty wprowadza w błąd, 4. sprzedaży napojów, alkoholi i napojów alkoholowych za cenę rażąco zawyżoną.
WYROK SĄDU ODWOŁAWCZEGO
Wyrok ten zaskarżył pełnomocnik pozwanego ?KR3? spółka z o.o. Wyrokiem z 31 sierpnia 2016 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił powództwo Gminy Wrocław w tym zakresie. Sąd odwoławczy zasądził także od Gminy Wrocław na rzecz ?KR3? spółka z o.o. koszty procesu. Pomimo tego, że Sąd Apelacyjny przyjął, że do wszystkich wskazanych w pozwie zachowań doszło, to uznał, że nie stanowią one naruszenia dóbr osobistych Gminy Wrocław. Zdaniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu osobie prawnej nie przysługuje dobro osobiste w postaci wizerunku. Przysługuje ono jedynie osobom fizycznym.
SKARGA KASACYJNA PROKURATORA
Prokurator Regionalny we Wrocławiu nie zgodził się z tym wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Podjął on decyzję o skierowaniu skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. W ocenie prokuratury Gminie Wrocław jako osobie prawnej przysługuje dobro osobiste w postaci dobrego imienia, renomy. W skardze kasacyjnej prokurator wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i nakazanie spółce ?KR3? spółka z o.o. zaprzestania naruszeń dóbr osobistych Gminy Wrocław. Ma to polegać na zaniechaniu stosowania praktyk uznanych przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu za bezprawne i naruszające dobra osobiste Gminy.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa