Strona główna / Aktualności / Komu dać zasiłek

Komu dać zasiłek

Sztywne zasady wywiadu środowiskowego uniemożliwiają otrzymanie pomocy społecznej. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra resortu Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalania prawa do świadczeń z pomocy społecznej w sytuacji, gdy nie został przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy. W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich wyjaśnia, że przeprowadzona w Biurze RPO analiza orzecznictwa wskazuje na potrzebę uelastycznienia zasad przeprowadzania wywiadu środowiskowego, a nawet wprowadzenia alternatywnej formy pozyskania koniecznych informacji o rodzinie. Dotychczasowe przepisy w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego nie pozwalają organom pomocy społecznej na bardziej elastyczne, dostosowane do okoliczności sprawy działanie.
W ocenie rzecznika bierna, a nawet negatywna postawa wnioskodawcy na tym etapie postępowania nie powinna zwalniać organ pomocy społecznej od obowiązku dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy i stanowić podstawy do instrumentalnego zastosowania art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Organ pomocy społecznej powinien w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy, w szczególności, w miarę możliwości, przeprowadzić wywiad z rodziną osoby korzystającej z pomocy, dokonać oględzin miejsca zamieszkania i zebrać dane posiadane z urzędu. Dopiero, gdy tak zebrane dane nie dają podstawy do stwierdzenia istnienia przesłanek przyznania świadczenia, możliwa jest odmowa jego przyznania. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o ustosunkowanie się do przedstawionego problemu.

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …