Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Komunikat Prokuratury

Komunikat Prokuratury

Prokuratura Rejonowa Poznań – Nowe Miasto zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że w dniu 21 lutego 2011 roku został przesłany do Sądu Okręgowego w Poznaniu XVI Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko Markowi Sz., Karolowi B., Łukaszowi N., Oktawianowi Cz. i Dominikowi R. o przestępstwa z art. 165 § 1 pkt. 2 k.k. w zw. z art. 124 ustawy z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne i art. 305 ustęp 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.a dotyczący handlu następującymi środkami farmaceutycznymi : Viagra, Levitra, Cialis, Kamagra, Lovegra, Ceverta, Tadalis, Genotropin Testosteronum Prolongatom, Gensulin i Omnadren 250, Humulin, Fincar, Undestor, Pregnyl, Methanex 10, Anatol Tablets, Tamoxifen, Stanabol Tablets, Methastanazolin, Clenbuterol, Spiropent, Femara, Winstrol Depot, Stanozol, Promobolan, Trenaject, Duraject 100, Primoject 100, Masterject 100, Bolt U200, Clomiphene citrate, Methandienone, Oxandrolone spa., Inj.Natr. Clor Izotan, Decaject, 200, Deca-Durabolin, Cidoteston, Sustaject 250, Sustanon 250, Propioject 100, Boldoject 100, Oenobiol, Trinex 200, Nando Decanoate, Apcalis-SX, Methanex 10, clenbuterol.
Pouczenie pokrzywdzonego
1. Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54§1 k.p.k.)
2. Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sadowego na rozprawie głównej, może wytyczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa (art. 62 k.p.k.)

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …

Komunikat Prokuratury

Prokuratura informuje, że umorzyła postępowanie w sprawie VI Ds. 16/10.

Postanowieniem z dnia 30 września 2010r. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, umorzyła postępowanie w sprawie nieprawidłowości przy restrukturyzacji i zarządzaniu Wielkopolską Fabryką Mebli S.A. w Obornikach oraz Szamotulską Fabryką Mebli sp. z o.o. w Szamotułach, Obornicką Fabryką Mebli sp. z o.o. w Obornikach i Słonawską Fabryką Mebli sp. z o.o. w Słonawach.
Pouczenie: Stronom procesowym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § 1 kpk, art. 325a kpk oraz 465 § 2 kpk). Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 §1 kpk). Jeżeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia wyda ponownie postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa – dochodzenia*) lub o jego umorzeniu. Pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 §1 kpk może w takim przypadku wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia o postanowieniu (art. 330 §2 kpk, art. 55 §1 kpk). Akt oskarżenia winien spełniać wymogi określone wart. 55 § 1 i 2 kpk. Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 § 3 kpk). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2, art. 460 kpk).
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 131. § 2 i 3 kpk wszyscy pokrzywdzeni zostaną poinformowani o umorzeniu postępowania poprzez ogłoszenie w prasie ogólnokrajowej, tj. „Gazecie Wyborczej”, w dniu 12 października 2010r. , w dodatku „Komunikaty”, a pokrzywdzonym, którzy w terminie zawitym 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie zwrócą się o doręczenie im odpisu postanowienia, zostanie ono doręczone.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …

Komunikat prokuratury

Niniejszym informuję wszystkich pokrzywdzonych w sprawie V Ds.25/10, że postanowieniem z dnia 28 czerwca 2010 roku Prokuratura Okręgowa w Poznaniu zamknęła śledztwo przeciwko Tomaszowi T.

Jest on odejrzany o popełnienie przestępstwa z art. z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w zw. z art. 12 k.k. W sprawie tej skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu zawierający wniosek w trybie art. 335 § 1 k.p.k. o wydanie wyroku skazującego Tomasza T. bez przeprowadzania rozprawy i o wymierzenie mu na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w zw. z art. 12 k.k. kary 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat próby oraz na podstawie art. 71 § 1 k.k. kary grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych po 20 złotych każda stawka a nadto o orzeczenie, na podstawie art. 44 § 2 k.k., przepadku na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych.
Pouczenia pokrzywdzonego
Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej może złożyć oświadczenie, iż będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego /art. 54 § 1 k.p.k./. Pokrzywdzony, aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, może wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa /art. 62 k.p.k./. W razie skazania za przestępstwo spowodowania śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub przestępstwo przeciwko środowisku, mieniu lub obrotowi gospodarczemu, sąd na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej, orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części, przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 131 § 2 i 3 k.p.k. pokrzywdzeni zostaną poinformowani o zamknięciu postępowania i skierowaniu aktu oskarżenia poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
Rzecznik Prasowy

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …