Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Konkurs na asystenta prokuratora

Konkurs na asystenta prokuratora

Prokurator apelacyjny w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu, Celem konkursu jest wyłonienie kandydatów do objęcia 4 wolnych stanowisk asystenta prokuratora.Szczegółowe informacje dotyczące naboru są na stronie internetowej Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …

Strona główna / Listy / Konkurs na asystenta prokuratora

Konkurs na asystenta prokuratora

Prokurator Apelacyjny Sławomir Twardowski opublikował zarządzenie ego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w PoznaniuNa podstawie przepisu art. 100c ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. Nr 210, poz. 1257)
z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1 Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu w następującym składzie: Przewodniczący Komisji: – Hanna GRZESZCZYK Naczelnik Wydziału V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu; Członkowie: – Romuald GRZYBEK prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu; – Marek ROTE prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu; § 2 Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 2 sierpnia 2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu ul. Solna 10 w sali konferencyjnej (IV piętro).
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …

Strona główna / Listy / Konkurs na asystenta prokuratora

Konkurs na asystenta prokuratora

Celem konkursu na stanowisko asystenta prokuratora est wyłonienie kandydatów do objęcia 3 wolnych stanowisk asystenta prokuratora. Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 6 lipca 2012 r. w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, ul. Solna 10, 61-736 Poznań lub przesłać pocztą – za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto: 1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2) jest nieskazitelnego charakteru, 3) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, 4) ukończył 24 lata, 5) ukończył aplikację prokuratorską lub aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadza Komisja powołana przez Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu, składająca się z 3 – 5 prokuratorów. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się dwóch części: 1) testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury; 2) dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego.
Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 6 lipca 2012 r. w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, ul. Solna 10, 61-736 Poznań lub przesłać pocztą – za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W zgłoszeniu należy wska¬zać sygnaturę konkursu: Ap I K 1120/1/12 oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail. Szczegóły na stronach internetowych Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu.
Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 01 sierpnia 2012 roku w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, ul. Solna 10, w sali konferencyjnej (IV piętro). Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu. Wszelkich informacji o przebiegu konkursu udziela starszy referent Paulina Łoszkowska – nr tel. 61 885 2966 (IV piętro, pokój 459).
Sławomir Twardowski Prokurator Apelacyjny w Poznaniu

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …

Strona główna / Listy / Konkurs na asystenta prokuratora

Konkurs na asystenta prokuratora

Prokurator Apelacyjny w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu ul. Solna 10, 61-736 Poznań Celem konkursu jest wyłonienie kandydatów do objęcia 2 wolnych stanowisk asystenta prokuratora.WARUNKI: Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto: 1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2) jest nieskazitelnego charakteru, 3) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, 4) ukończył 24 lata, 5) ukończył aplikację prokuratorską lub aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
WYMAGANE DOKUMENTY: Osoba ubiegająca się o stanowisko asystenta prokuratora winna złożyć następujące dokumenty: 1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora; 2) kwestionariusz osobowy (dostępny tutaj lub w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, ul. Solna 10, IV piętro, pokój 459); 3) życiorys i informację o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej; 4) kopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim; 5) oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub dyplom ukończenia aplikacji ogólnej; 6) oświadczenie, o którym mowa w art. 100c ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze; 7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu; 8) trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU: Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadza Komisja powołania przez Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu, składająca się z 3 – 5 prokuratorów.
Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się dwóch części:
1) testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury;
2) dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego.
Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257).
TERMINY: Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 16 grudnia 2011 r. w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, ul. Solna 10, 61-736 Poznań lub przesłać pocztą – za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W zgłoszeniu należy wska­zać sygnaturę konkursu: Ap I K 112/2/11 oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail.
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu nie później niż w dniu 4 stycznia 2012 r.
Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 18 stycznia 2012 roku w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, ul. Solna 10, w sali konferencyjnej (IV piętro). Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu. Wszelkich informacji o przebiegu konkursu udziela starszy referent Paulina Łoszkowska – nr tel. 61 885 2966 (IV piętro, pokój 459).
Sławomir Twardowski
Prokurator Apelacyjny w Poznaniu

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Konkurs na asystenta prokuratora

Konkurs na asystenta prokuratora

Do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora zakwalifikowano następujące osoby: 1. Agnieszka Bielicka; 2. Renata Jurczyńska-Wrzalik;3. Radosław Klockowski.

Prokurator Marek Konieczny, rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnj w Poznaniu, jednocześnie informuje, że drugi etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora odbędzie się w dniu 12 lipca 2010 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, ul. Solna 10 (IV piętro).

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Konkurs na asystenta prokuratora

Konkurs na asystenta prokuratora

Prokurator Apelacyjny w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu. Celem konkursu jest wyłonienie kandydatów do objęcia 3,25 etatu na stanowisku asystenta prokuratora.

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto: 1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2) jest nieskazitelnego charakteru, 3) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, 4) ukończył 24 lata, 5) ukończył aplikację prokuratorską. WYMAGANE DOKUMENTY Kandydat na stanowisko asystenta prokuratora winien złożyć następujące dokumenty: 1) wniosek o dopuszczenie do konkursu, 2) kwestionariusz osobowy 3) własnoręcznie napisany życiorys, 4) urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Pol­sce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, 5) zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej, 6) oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu po­stępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 7) trzy zdjęcia.
Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadza Komisja składająca się z 5 prokuratorów. I) etap pierwszy konkursu to selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymo­gów formalnych przystąpienia do konkursu. Po przeprowadzeniu etapu pierwszego konkursu, Komisja sporzą­dza listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego, którą zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie – nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu dru­giego konkursu. Ogłoszenie zawierać będzie także wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia etapu drugiego. II) etap drugi konkursu polega na pisemnym teście trwającym 60 minut i składającym się z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru – z zakresu przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury, przepisów prawa karnego materialnego i procesowego, jak również wybranych ustaw szczególnych stosowanych w bieżącej pracy prokuratury, a także na sprawdzeniu umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem, w tym korzystania z pa­kietu aplikacji biurowych i programów prawniczych wykorzystywanych w resorcie sprawie­dliwości. III) etap trzeci konkursu to rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której kandydat odpowiada na pytania przygotowane w formie pisemnych zestawów z zakresu przepisów regulujących zasady funkcjonowania prokuratury, znajomości systemu organów władzy i administracji publicznej oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także problematyki prawa karnego materialnego i procesowego, jak również, wybranych ustaw szczególnych, stosowanych w bieżącej pracy prokuratury. Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu Komisja podejmuje uchwałę o zakwalifikowaniu kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora.
Wniosek o dopuszczenie do konkursu wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć – w terminie do dnia 29 czerwca 2010 r. – w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, ul. Solna 10, 61-736 Poznań, IV piętro, pokój 459 lub przesłać pocztą – o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu. We wniosku należy wska­zać sygnaturę konkursu: Ap I K 141/18/10 oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail. Realizacja pierwszego etapu konkursu przewidziana jest do dnia 30 czerwca 2010 roku w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu.

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …