Najnowsze informacje

Konkurs na asystenta

Renata Jurczyńska-Wrzalik ( łączna ilość punktów 74) przeszła pomyslnie trzeci etap konikursu na asystenta. Komunikat podpisał Przewodniczący Komisji Konkursowej, Sławomir Twardowski prokurator Prokuratury Apelacyjnej.

Sprawdź także

Darmowe porady rejentów

Notariusze w najbliższą sobotę będą udzielali bezpłatnych informacji prawnych stacjonarnie, telefonicznie, na czacie oraz w …

Konkurs na asystenta

Do trzeciego etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora zakwalifikowano następujące osoby:
1.Łukasz Sobczak
2.Karolina Mat – Madajczak
3.Paweł Mat – Madajczak
4.Jakub Siegień
5.Adam Ośkiewicz

Jednocześnie informuję, że trzeci etap Konkursu na stanowisko asystenta prokuratora odbędzie się w dniu 13 stycznia 2010 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, ul. Solna 10 (IV piętro).
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Sławomir Twardowski Prokurator Prokuratury Apelacyjnej.

Sprawdź także

Darmowe porady rejentów

Notariusze w najbliższą sobotę będą udzielali bezpłatnych informacji prawnych stacjonarnie, telefonicznie, na czacie oraz w …

Strona główna / Sądownictwo / Konkurs na asystenta

Konkurs na asystenta

Prezes Sądu Rejonowego Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ogłasza konkurs na 2 wolne stanowiska asystenta sędziego. Konkurs odbędzie się w dniu 15 stycznia 2010 r. o godz. 10.00 w sali 337,w siedzibie Sądu Rejonowego Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ul. Młyńska 1 a, 61 ? 729 Poznań

I) Kandydatem na stanowisko asystenta sędziego, zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, może być osoba, która:
1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4. ukończyła 24 lata,
5. ukończyła aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdała egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończyła aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożyła odpowiedni egzamin. Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26 poz. 157 ze zm.) warunek ten spełnia osoba, która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego, oraz osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski albo odbyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski.
II) Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. ? Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
6. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz
7. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
8. kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. I. 5.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia. Zgłoszenia (z podaniem oznaczenia konkursu) należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ul. Młyńska 1 a, 61 ? 729 Poznań (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pokój 121 – w terminie do dnia 27 listopada 2009 r.
Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu ogłoszona zostanie w dniu 10 grudnia 2009 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Poznaniu (www.poznan.so.gov.pl/bip/) oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, przy ul. Młyńskiej 1a.
Uwaga! Przy składaniu dokumentów proszę załączyć poniższe oświadczenie:
O Ś W I A D C Z E N I E
Oświadczam, że jestem obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzystam z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. ………………………………………………………. data i podpis

Sprawdź także

Drugi, co do wielkości

Rozmowa z sędzią Piotrem Gerke, prezesem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda -Sąd w …