Strona główna / Listy / Konkurs na pomoc

Konkurs na pomoc

Ogłoszenie o otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin w ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na rok 2012.Minister Sprawiedliwości ogłasza otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin.
I. Rodzaje zadań. promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących poprawie sytuacji oraz skutecznej readaptacji skazanych. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia w ośrodku dla bezdomnych. okresową dopłatę do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba ubiegająca się o pomoc ma tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby. organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, oraz problemom uzależnień. zakup materiałów, narzędzi, wyposażenia oraz urządzeń, a także odzieży i obuwia ochronnego niezbędnych do realiza¬cji programów, o których mowa w pkt 5, oraz szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, a także wykony¬wania pracy nieodpłatnej. pokrywanie kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem lub rehabilitacją leczniczą oraz uzyskiwaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. pokrywanie kosztów transportu specjalnego, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi, lub przejazdów do miejsca pobytu, nauki, terapii, pracy, zwłaszcza wykonywanej nieodpłatnie. pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy. pokrywanie kosztów badań specjalistycznych wymaganych przy kwalifikowaniu do udziału w programach, o których mowa w pkt 6, szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pracy wykonywanej nieodpłatnie. pokrywanie kosztów grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, programach wymienionych w pkt 5 oraz pracy nieodpłatnej. promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących skutecznej readaptacji skazanych, działań o charakterze edukacyjnymi informacyjnym, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowaniei i zlecanie badań naukowych do¬tyczących sytuacji osób skazanych.
Pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej w formie: a) żywności lub bonów żywnościowych, b) odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej, c) biletów komunikacji publicznej, d) leków, środków opatrunkowych i sanitarnych, e) wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, f) pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i materiałów biurowych, g) niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego wspomagających funkcjonowanie społeczne w miejscu zamieszkania lub pobytu, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, h) materiałów, narzędzi i wyposażenia niezbędnego do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym, wykonywania wyuczonego zawodu albo prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej. w szczególnie uzasadnionych wypadkach udzielanie świadczeń pieniężnych na cel wskazany przez organ udzielający pomocy Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań w 2012. r. wynosi zł 1.800 000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy zł).
II. Zasady przyznawania dotacji. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje, kościoły i inne związki wyznaniowe, których działalność w zakresie pomocy postpenitencjarnej jest jednym z celów statutowych z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 4 w/w ustawy. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia: Zasady przyznawania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowywanie zadań publicznych przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2012, zwanymi dalej Zasadami. III. Termin i warunki składania ofert. Konkurs ma charakter otwarty. Rozpatrywane będą oferty nadesłane tylko w terminie do dnia 15 kwietnia 2012 roku. Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. Podmioty wymienione w pkt. II ust. 1 składają oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego ogłoszenia. Kopie dokumentów należy opatrzyć poświadczeniem za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta ? Podmiotu składającego wniosek. Oferty należy składać pisemnie na adres Ministerstwo Sprawiedliwości ? Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 WARSZAWA lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS OFERT – Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej” (decyduje data stempla pocztowego). IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert objętych konkursem określają Zasady. Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową w terminie do 25 kwietnia 2012 roku. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną zakwalifikowane do Etapu II- Ocena merytoryczna. Podmioty, które złożą oferty i w stosunku do których Komisja uzna uchybienie formalne będą wzywane do uzupełnienia brakujących dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Ostateczna decyzja o zleceniu zadania i wysokości udzielonej dotacji celowej w ramach konkursu, zostanie podjęta przez Dysponenta Funduszu na podstawie oceny merytorycznej ofert. Od powyższej decyzji nie przysługuje odwołanie. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w BIP zostanie opublikowany wykaz wybranych do dofinansowania zadań wraz kwotą przyznanej dotacji wraz z wynikami I i II etapu. V. Terminy i warunki realizacji zadań. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa. Zadania mogą być realizowane w terminie: do 31 grudnia 2012 roku jedynie na terenie Polski. Podmioty, które będą realizować zadania od dnia 2 stycznia 2012 r. do czasu ogłoszenia wyników konkursu, finansują zadanie z własnych środków. Zleceniobiorca jest zobowiązany do umieszczania w materiałach promocyjnychi informacyjnych dotyczących zadania oraz na stronie internetowej informacji w formie zapisu: Sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji, ul. F. Chopina 1, Warszawa i na stronie internetowej: http://www.ms.gov.pl/.

Sprawdź także

Karne szkolenie

Sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto Joanna Knobel 13 marca uniewinniła 32 osoby oskarżone przez prokuraturę …