Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Konkurs na świadczenie pomocy

Konkurs na świadczenie pomocy

Ministerstwo Sprawiedliwości ? Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka informuje, że został ogłoszony kolejny otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w 2013 roku ? w zakresie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. W wyniku konkursu zostaną wyłonione podmioty, którym – po podpisaniu umowy – zostaną przyznane dotacje na działania na rzecz ofiar przestępstw. W konkursie mogą wziąć udział jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje, kościoły i inne związki wyznaniowe. Szczegółowe zasady działania Funduszu, w tym na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem, określają przepisy art. 43 Kodeksu karnego wykonawczego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. o Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 49).
Dokumentacja konkursowa została zamieszczona na stronie BIP oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej/Pomoc Pokrzywdzonym. Termin składania dokumentów przez zainteresowane podmioty upływa z dniem 18 stycznia 2013 r. ? decyduje data wpływu do Kancelarii Głównej lub Biura Podawczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Więcej informacji: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/pomoc-pokrzywdzonym/

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …