Konstytucyjność SNOświadczenie 9 sędziów SN: Tylko Sąd Najwyższy w składzie, który czyni zadość Konstytucji i prawu międzynarodowemu może ujednolicić orzecznictwo sądów (sprawa III CZP 25/22)

Właściwym i kompetentnym ustrojowo do ujednolicania orzecznictwa sądów powszechnych jest wyłącznie Sąd Najwyższy w składzie, który czyni zadość Konstytucji i prawu międzynarodowemu.

Publikujemy oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Cywilnej, złożone w związku z wyznaczonym na 25 kwietnia 2024 r. posiedzeniem w tzw. sprawie frankowej, III CZP 25/22.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2024 r.
Sygn. akt: III CZP 25/22

Oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej

W związku z posiedzeniem pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wyznaczonym w sprawie III CZP 25/22 na 25 kwietnia 2024 r. stwierdzamy, co następuje:

  • w składzie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego mającym podjąć uchwałę w sprawie III CZP 25/22 zamierzają uczestniczyć osoby powołane do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 3), których udział w składach orzekających Sądu Najwyższego, ze względu na okoliczności powołania do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów międzynarodowych i Sądu Najwyższego oznacza, iż ustanowiony w ten sposób sąd nie spełnia standardu bezstronnego, niezależnego i ustanowionego ustawą (art. 45 ust. 1 Konstytucji, art. 6 ust. 1 EKPC i art. 47 Karty praw podstawowych);
  • organem powołanym konstytucyjnie i ustrojowo do ujednolicania orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego w rozumieniu art. 183 ust. 1 Konstytucji, art. 1 pkt 1 lit. a) i art. 83 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1093) jest Sąd Najwyższy działający w składzie zgodnym z wymaganiami Konstytucji i wiążącego Rzeczpospolitą Polską prawa traktatowego;
  • uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego podjęta w składzie nieodpowiadającym tym wymaganiom nie zrealizuje swojej podstawowej ustrojowej funkcji zmierzającej do ujednolicenia orzecznictwa i nie przyczyni się do usprawnienia toku postępowań z udziałem konsumentów, doprowadzi natomiast do wtórnych rozbieżności jurysdykcyjnych dotyczących oceny mocy prawnej uchwały, zasadności odwoływania się do wyrażonego w niej stanowiska w konkretnych sprawach z uwagi na wadliwość składu podejmującego uchwałę i wywoła ryzyko odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa.

W tym stanie rzeczy podejmowanie uchwały abstrakcyjnej, mającej wiązać składy orzekające Sądu Najwyższego, której skutki mogą dotyczyć tysięcy toczących się i przyszłych postępowań sądowych, ze świadomością wadliwości składu orzekającego potwierdzonej orzecznictwem sądów międzynarodowych i Sądu Najwyższego, jest skrajnie nieodpowiedzialne i koliduje z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

W konsekwencji, w nawiązaniu do oświadczenia złożonego w dniu 17 października 2022 r. o powstrzymaniu się od czynności w składach orzekających z udziałem osób powołanych do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego na wniosek wadliwie ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa, oświadczamy, że do chwili wyeliminowania istotnych i stwierdzonych w orzecznictwie sądowym naruszeń prawa, które miały miejsce w postępowaniach nominacyjnych dotyczących stanowisk sędziowskich w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, powstrzymujemy się – co czyniliśmy dotychczas i będziemy czynić w przyszłości – także od udziału w czynnościach orzeczniczych w sprawie III CZP 25/22.
Sędziowie Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej:

Podpisy:

Roman Trzaskowski
Paweł Grzegorczyk
Monika Koba
Agnieszka Piotrowska
Dariusz Zawistowski
Władysław Pawlak
Grzegorz Misiurek
Marta Romańska
Karol Weitz

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …