Strona główna / Aktualności / Konsument nadal osamotniony

Konsument nadal osamotniony

Obowiązujący system ochrony praw konsumentów w sprzedaży bezpośredniej umożliwia zapewnienie pomocy kupującym oraz reakcję na naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Jednak w ocenie NIK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rzecznicy konsumentów nie zapewniają pełnej ochrony wszystkim nabywcom dóbr i usług
poza lokalami sprzedawców. NIK zwraca uwagę, że konieczne jest zdecydowane przeciwdziałanie wykorzystywaniu niewiedzy konsumentów, w tym szczególnie osób starszych. UOKiK monitorował rynek sprzedaży bezpośredniej i w efekcie podejmował stosowne działania edukacyjne i informacyjne.
Prezes UOKiK zainicjował zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów dające mu nowe narzędzia służące ochronie praw konsumentów. System zgłaszania spraw przez konsumentów i udzielania porad przez rzeczników konsumentów odpowiedzialnych za ochronę praw konsumenckich pozwalał zainteresowanym konsumentom na uzyskanie fachowej pomocy, w terminach umożliwiających skorzystanie z przysługujących im praw.
Ujawnione nieprawidłowości w toku kontroli to m.in.: znikome wspieranie konsumentów poprzez występowanie w ich imieniu z powództwem przeciwko przedsiębiorcom naruszającym ich prawa, długotrwałe postępowania dotyczące podejrzeń naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, utrudniony dostęp do siedziby rzecznika dla osób starszych i niepełnosprawnych, nieprowadzenie lub prowadzenie w ograniczonym zakresie edukacji przez rzeczników konsumentów, niedostosowanie godzin pracy rzeczników do potrzeb konsumentów aktywnych zawodowo, brak ewaluacji przez UOKiK skuteczności działań edukacyjnych, brak realizacji wniosku NIK, dotyczącego zmiany formy rejestru klauzul niedozwolonych, która nadal nie odpowiada potrzebom konsumentów i przedsiębiorców, niedostosowanie wzoru sprawozdania z działalności rzeczników pozwalającego na analizę ilościową i jakościową nowych zachowań sprzedawców i konsumentów.
Cały raport na stronie NIK.

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …