Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Krakowski biegły z zarzutami

Krakowski biegły z zarzutami

Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zdecydował o postawieniu zarzutów w związku z doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzania mieniem Skarbu Państwa w łącznej kwocie ponad 370 tysięcy złotych. Sprawa dotyczy wydania najdroższej, biorąc pod uwagę jej objętość,ekspertyzy sądowo-medycznej w historii polskiego sądownictwa.
DOWODY NIE POZOSTAWIAJĄ WĄTPLIWOŚCI
Zebrany w postępowaniu bogaty materiał dowodowy ? w postaci licznych dokumentów i zeznań świadków ? jednoznacznie wskazuje na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez biegłego sądowego z zakresu medycyny Czesława Ch. Z tego powodu dziś (06 grudnia 2016 roku) prowadzący postępowanie prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut oszustwa z art. 286 par. 1 kodeksu karnego. Przepis ten mówi o doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie jej w błąd i w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Poszkodowanym jest w tym przypadku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia.
DOSZŁO DO FAŁSZERSTWA I OSZUSTWA
Jak wynika ze zgromadzonych dowodów, podejrzany ? kierujący zespołem pracujących na rzecz sądu biegłych ? wypełniał w ich imieniu, ale bez ich wiedzy co do treści, rachunki i kartę pracy biegłych. Fałszował przy tym rzeczywisty czas pracy biegłych, a także fałszował nakład ich pracy, co posłużyło do przedstawienia sądowi drastycznie zawyżonej wyceny. Współpracujący z Czesławem Ch. biegli zeznali, że przekazywali mu podpisane w większości in blanco rachunki, a podejrzany samodzielnie wpisywał informacje dotyczące kosztów, czasu pracy i podejmowanych przez nich czynności, które nie miały pokrycia w rzeczywistości. Z zeznań biegłych wynika, że nie udzielali takich informacji podejrzanemu, on sam się o to nie zwracał, a ponadto w czasie sporządzania ekspertyzy nie ewidencjonowali czasu swojej pracy ani podejmowanych działań. Karta pracy biegłych, którą podejrzany przedstawił wraz z fakturą VAT Sądowi Rejonowemu dla Krakowa Śródmieścia, zawierała zatem nieprawdziwe informacje, które wprowadzały w błąd w zakresie faktycznej liczby przepracowanych przez biegłych godzin, zakresu wykonanych czynności i ich kosztów. W rezultacie takich działań biegłego Sąd dokonał nienależycie wysokiej zapłaty. W ocenie prokuratury podejrzany wyczerpał więc swoimi działaniami znamiona przestępstw z art. 271 par. 3 kodeksu karnego i art. 273 kodeksu karnego i art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego i w związku z art. 12 kodeksu karnego.
30 TYSIĄCE ZŁOTYCH PORĘCZENIA MAJĄTKOWEGO
Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego biegłego Czesława Ch. prokurator z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej postanowił zastosować wobec niego środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Najpóźniej do dnia 13 grudnia 2016 roku podejrzany musi wpłacić kwotę 30 tysięcy złotych tytułem poręczenia majątkowego. Podejrzany Czesław Ch. został również zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych Kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Podatnik na łasce „skarbówki”

System narzuca formę opodatkowania osobie podejmującą działalność gospodarczą. BRPO pisze do MF Po wypełnieniu wniosku …