KRS o wyroku TK

Oto stanowisko Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z 20 czerwca 2017 r. w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją RP obowiązującego modelu wyboru członków KRS W związku z wydaniem przez skład Trybunału Konstytucyjnego w dniu 20 czerwca 2017 r. wyroku w sprawie K 5/17. Prezydium Krajowej Rady Sądownictwaw całości podtrzymuje stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 6 czerwca 2017 r. Po zapoznaniu się z sentencją wyroku składu TK oraz ustnymi motywami orzeczenia, Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z satysfakcją odnotowuje, że skład Trybunału podzielił pogląd Krajowej Rady Sądownictwa o zgodności z Konstytucją RP obecnie obowiązującego modelu wyboru członków KRS spośród sędziów przez samych sędziów.
Na przykładzie sądów administracyjnych, skład TK stwierdził ponadto, że zgodnie z Konstytucją RP wszyscy sędziowie powinni mieć równe ? bierne i czynne ? prawa wyborcze w wyborach członków KRS. Prezydium Rady zauważa, że skład Trybunału zakwestionował wyłącznie ograniczenie biernego prawa wyborczego niektórych sędziów sądów powszechnych, ograniczenie czynnego prawa wyborczego sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych (problemy te nie dotyczą zatem sędziów Sądu Najwyższego i sądów wojskowych) oraz wzajemne relacje kadencji członków KRS pochodzących z wyboru.
Stanowisko składu TK wskazuje zatem, że obecnie projektowane zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa dotyczące wyboru sędziów w skład KRS przez Sejm RP nie są zgodne z Konstytucją RP. Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa stwierdza, że pod rządami obowiązującej Konstytucji RP, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności aktu normatywnego lub jego części z Konstytucją w zakresie obowiązywania prawa są równoznaczne z usunięciem niekonstytucyjnych przepisów z porządku prawnego ze skutkiem ?na przyszłość?. W świetle art. art. 190 ust. 4 Konstytucji RP dzisiejsze orzeczenie nie ma zatem wpływu na ważność wyboru obecnych członków KRS ani na skuteczność czynności dokonanych przez Radę w składzie obejmującym osoby wybrane na podstawie przepisów ustawy z 2011 r.
Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa zauważa ponadto, że w składzie orzekającym, który wydał to orzeczenie zasiadały osoby wybrane do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm obecnej kadencji na wcześniej obsadzone stanowiska sędziów TK, co stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 3 grudnia 2015 r. o sygn. akt K 34/15.
STANOWISKO SSP IUSTITIA
Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia? przyłącza się do wniosków i ocen przedstawionych w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich doktora Adama Bodnara do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie projektu reformy Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie reorganizacji jej Biura i związanej z tym perspektywy sytuacji prawnej jego pracowników. Jakakolwiek reforma instytucji publicznej, zarówno ta, która dotyczy jej kompetencji, jak i ta odnosząca się do jej struktury, powinna być oparta na przesłankach usprawnienia działania i racjonalizacji jej potencjału. Kiedy jednak zamysł reformatorski w nieuzasadniony tymi względami sposób prowadzi do skutku identycznego z grupowym zwolnieniem pracowników danej instytucji, to nie można mówić, ani o racjonalności, ani o respektowaniu przez ustawodawcę reguł równego dostępu do służby publicznej i wyrażonej w Kodeksie pracy zasady poszanowania godności pracownika. Urzędy obsługujące instytucje wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej zatrudniają wiele osób posiadających cechy wartościowych i kompetentnych pracowników. Pomimo następujących w demokratyczny sposób, cyklicznie zmian w sferze politycznej realizują oni swoje zadania, gwarantując sprawność i rzetelność relacji prawnych i komunikacji zewnętrznej istotnych z punktu widzenia efektywności prawa. Oceniamy, że tak dzieje się w przypadku urzędników Biura Krajowej Rady Sądownictwa, dzięki czemu realizuje ona nie tylko ustawowe kompetencje kadrowe i opiniodawcze, ale także wiele inicjatyw edukacyjnych, społecznych i naukowych. Zamysł stworzenia regulacji, która może doprowadzić do utraty zatrudnienia przez urzędników Biura Krajowej Rady Sądownictwa nie może być oceniony inaczej, niż jako posiadający znamiona szykany. Jest to działanie niegodne formy ustawowej i nie może jej użyć ustawodawca, jeśli w swoim zamyśle reformatorskim nie kieruje się racjonalnie żadną z przywołanych wyżej przesłanek. Podzielamy w pełni obawy Rzecznika Praw Obywatelskich co do niezgodności z Konstytucją zamierzonego rozwiązania. Wskazujemy też na istotną szkodę społeczną i moralną, którą może wywołać tak arbitralnie użyty przez projektodawców ustawy środek prawny.
****
O oświadczeniu prezydium Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie wyroku TK z 20 czerwca 2017 r. piszą adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas w komentarzu, opublikowanym 26 czerwca na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Autorzy twierdzą, że oświadczenie to wprawiło ich w stan głębokiego namysłu nad tym, czy wyrok TK i jego znaczenie zostały prawidłowo osadzone przez jeden z najważniejszych organów reprezentujących sędziów w otaczającej go rzeczywistości? Zdają też pytanie, czy organ konstytucyjny, który aprobująco komentuje element sekwencji postępującego demontażu ustrojowego wymiaru sprawiedliwości, zdaje sobie sprawę z wagi i z politycznego znaczenia swych własnych słów? Czy naprawdę sądzi, że komentowany wyrok TK jest zawieszony w próżni? (Cały tekst na stronie adwokatura.pl)

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …