Strona główna / Listy / Kurs na aplikacje prawnicze

Kurs na aplikacje prawnicze

Wolters Kluwer Polska organizzuje KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU RADCOWSKIEGO I ADWOKACKIEGO. Termin: 15-19 kwietnia 2011 r. Warszawa. Koszt udziału: 1400 zł + 23% VATSzanowni Państwo,
Stosowanie do zapisów Ustawy o radcach prawnych oraz Prawa o adwokaturze egzamin radcowski i adwokacki składa się z pięciu części: testu oraz czterech części polegających na rozwiązywaniu zadań z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. W imieniu Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska zapraszamy Państwa do udziału w cyklu szkoleń, których celem jest usystematyzowanie zdobytej w trakcie aplikacji wiedzy przede wszystkim z zagadnień objętych praktyczną częścią egzaminu. Pomyślne zdanie egzaminów zależeć będzie w głównej mierze od tego czy posiadają Państwo wiedzę na temat prawidłowego sporządzania pism procesowych: pozwów, apelacji, skarg, umów. Wierzymy, że wykładowcy, którzy poprowadzą szkolenia pomogą Państwu ugruntować posiadaną wiedzę i zwrócą uwagę na najczęściej pojawiające się błędy merytoryczne.
Cykl obejmuje 30 godzin, 5 dni szkoleniowych.
□ Postępowanie administracyjne – 15 kwietnia 2011 r. , w godz. 10:00-16:00
□ Postępowanie karne – 16-17 kwietnia 2011 r., w godz. 10:00-16:00
□ Postępowanie cywilne – 18 kwietnia 2011 r., w godz. 10:00-16:00
□ Postępowanie gospodarcze – 19 kwietnia 2011 r., w godz. 10:00-16:00
Każdy uczestnik otrzyma:
□ wyżywienie □ materiały piśmiennicze i szkoleniowe
□ 3 miesięczny abonament do SIP LEX Sigma on-line wraz z modułami Komentarze i Monografie
□ 3 miesięczny dostęp do Czytelni czasopism prawniczych on-line www.czytelniaonline.pl
□ 20% rabatu na publikacje z oferty Wolters Kluwer Polska dostępnej na stronie www.profinfo.pl
□ 10% rabatu na koszt udziału w szkoleniach z oferty www.LEX.pl/szkolenia (rabat obowiązuje do końca 2011 r.)
□ zaświadczenie potwierdzające udział w cyklu szkoleń UWAGA: ilość miejsca ograniczona, maksymalna liczba słuchaczy w grupie 35 os.
BLOK: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Prowadzenie Bogusław Dauter – Sędzia NSA, autor i współautor kilkudziesięciu opracowań z zakresu postępowania podatkowego i sądowoadministracyjnego. M.in. autor: Metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego, Kontrowersji w podatku dochodowym od osób prawnych; współautor: komentarzy do podatku dochodowego od osób prawnych, Ordynacji podatkowej, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kosztów postępowania w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
Szkolenie: CZYNNOŚCI PEŁNOMOCNIKA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM termin: 15 kwietnia 2011 r., w godz. 10:00-16:00, Warszawa W programie szkolenia: 1. Wszczęcie postępowania administracyjnego. 2. Decyzja administracyjna. 3. Odwołanie od decyzji administracyjnej. 4. Tryby nadzwyczajne w postępowaniu administracyjnym. 5. Skarga do sądu administracyjnego – wymagania formalne, formułowanie zarzutów. 6. Postępowania spadkowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 7. Skarga kasacyjna. 8. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego. 9. Koszty postępowania.
BLOK: POSTĘPOWANIE KARNE. Prowadzenie : dr Dariusz Świecki ? sędzia Sądu Najwyższego, Izba Karna, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Przez wiele lat orzekał w sprawach karnych w sądach pierwszej i drugiej instancji. Jest autorem licznych artykułów i glos z zakresu prawa karnego procesowego i prawa karnego skarbowego, a także monografii „Rozprawa apelacyjna w polskim procesie karnym” oraz książki „Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych”. Wykładowca na szkoleniach dla radców prawnych, adwokatów i aplikantów.
Szkolenie: ZASADY SPORZĄDZANIA I WNOSZENIA APELACJI W SPRAWACH KARNYCH termin: 16 kwietnia 2011 r., w godz. 10:00-16:00, Warszawa Założenia merytoryczne: Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących zasad wnoszenia apelacji oraz budowy i treści apelacji jako pisma procesowego. W ramach warunków szczególnych apelacji jako środka odwoławczego omówione zostaną elementy składowe apelacji, takie jak: – kierunek apelacji; – zakres zaskarżenia; – zarzuty odwoławcze ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego sposobu ich formułowania; – wskazanie wniosków odwoławczych; – a także przedstawienie argumentacji w uzasadnieniu apelacji. W programie szkolenia: 1. System środków odwoławczych w procesie karnym. 2. Granice kontroli odwoławczej i zakres orzekania sądu odwoławczego. 3. Warunki wnoszenia środków odwoławczych: a. dopuszczalność wniesienia środka odwoławczego; b. legitymacja procesowa; c. termin do wniesienia środka odwoławczego; d. warunki formalne środka odwoławczego: – forma pisma procesowego; – kierunek środka odwoławczego; – zakres zaskarżenia; – zarzuty odwoławcze; – wniosek odwoławczy; – uzasadnienie środka odwoławczego; – odpisy środka odwoławczego; – apelacyjny przymus adwokacko – radcowski. 4. Zakaz reformationis in peius. 5. Reguły ne peius. 6. Udział obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym: a. w posiedzeniu zażaleniowym; b. w rozprawie apelacyjnej. 7. Zasady ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego, w tym z tytułu udziału w sprawie obrońcy i pełnomocnika.
Szkolenie: ZASADY SPORZĄDZANIA I WNOSZENIA AKTU OSKARŻENIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA STRONY. Termin: 17 kwietnia 2011 r., Warszawa, w godz. 10:00-16:00, Warszawa Założenia merytoryczne: Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących uprawnienia oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego i oskarżyciela prywatnego do wnoszenia aktu oskarżenia. W związku z tym uprawnieniem omówione zostaną: – wymagania formalne aktu oskarżenia, tak o charakterze ogólnym jako pisma procesowego, jak i te szczególne, dotyczące poszczególnych rodzajów aktu oskarżenia; – przedstawiona zostanie budowa oraz treść subsydiarnego i prywatnego aktu oskarżenia ze szczególnym uwzględnieniem elementów składowych zarzutu oskarżenia w związku z wymogiem dokładnego określenia zarzucanego oskarżonemu czynu oraz wskazanie jego kwalifikacji prawnej; – omówiona będzie kwestia treści uzasadnienia aktu oskarżenia oraz składania wniosków dowodowych na poparcie tez oskarżenia. W programie szkolenia: 1. Zasada skargowości w aspekcie wnoszenia aktu oskarżenia przez oskarżycieli niepublicznych. 2. Warunki wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia. 3. Postępowanie prywatnoskargowe. 4. Wymogi formalne subsydiarnego i prywatnego aktu oskarżenia: a. wymogi ogólne pisma procesowego; b. opis zarzucanego czynu; c. kwalifikacja prawna zarzucanego czynu; d. uzasadnienie aktu oskarżenia; e. załączenie odpisów aktu oskarżenia; f. uiszczenie zryczałtowanej równowartości wydatków. 5. Udział pełnomocnika oskarżyciela niepublicznego w postępowaniu sądowym: a.w posiedzeniu; b. w rozprawie głównej; c. składanie wniosków dowodowych, wypowiadanie się w każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu, przemówienia końcowe (głosy stron). 7. Zaskarżenie wyroku sądu pierwszej instancji. 8. Udział w rozprawie apelacyjnej. 9. Zasady ponoszenia kosztów postępowania sądowego, w tym z tytułu udziału w sprawie pełnomocnika.
BLOK: POSTĘPOWANIE CYWILNE. Proadzenie Tomasz Chojnacki – sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds. gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz kursów przygotowawczych na aplikacje prawnicze.
Szkolenie: PRAWIDŁOWY SPOSóB FORMUŁOWANIA PISM PROCESOWYCH TJ. POZWU I APELACJI W PROCESIE CYWILNYM ZE SZCZEGóLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZARZUTóW I WNIOSKóW W ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO termin: 18 kwietnia 2011 r., w godz. 10:00-16:00, Warszawa W programie szkolenia: 1. Pozew oraz konieczność podania pewnych wniosków i twierdzeń w jego treści w zależności od rodzaju toczącego się postępowania. 2. Apelacja a. zaskarżalność postanowień Sądu I instancji wydanych w wyrokach. b. zarzuty naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego i ich właściwe formułowanie. c. granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia zarzutu uchybień przepisom procesowym przez sąd w oparciu o treść art. 162 kpc. d. kontrola niezaskarżalnych orzeczeń sądu I instancji w ramach art. 380 kpc. e. formułowanie wniosków apelacyjnych i zakres związania nimi przez sąd odwoławczy (właściwe skorelowanie wniosków apelacji z zarzutami). f. system prekluzji dowodowej w postępowaniu apelacyjnym w sprawach gospodarczych g. zaskarżalność postanowień w przedmiocie rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu. 3. Środki zaskarżenia ? prawidłowy sposób ich formułowania. 4. Koszty postępowania.
BLOK: POSTĘPOWANIE GOSPODARCZE. Prowadzenie Tomasz Chojnacki – sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz kursów przygotowawczych na aplikacje prawnicze. Szkolenie: PROBLEMOWE ZAGADNIENIA Z PRAWA GOSPODARCZEGO termin: 19 kwietnia 2011 r., w godz. 10:00-16:00, Warszawa.W programie szkolenia: 1. Odrębności postępowania cywilnego przed sądem gospodarczym. Pojęcie sprawy cywilnej a sprawy gospodarczej. 2. Prawidłowa konstrukcja pism procesowych w procesie gospodarczym przy uwzględnieniu zasad prekluzji twierdzeń i dowodów. 3. Zagadnienia dotyczące rejestracji przedsiębiorców ? krajowy rejestr sądowy oraz rejestr zastawów. 4. Swoboda działalności gospodarczej przedsiębiorców i jej zakres przy uwzględnieniu konkurencji podmiotów. 5. Prokura jej rodzaje i zakres umocowania. 6. Prawo upadłościowe i naprawcze oraz kwestie dotyczące tzw. upadłości konsumenckiej (różnice pomiędzy upadłością przedsiębiorców a osób fizycznych). 7. Najistotniejsze zagadnienia z zakresu prawa spółek: – tworzenie spółki akcyjnej oraz regulacje dotyczącej tej spółki ( zmiany statutu, prawidłowa redakcja uchwały walnego zgromadzenia, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz kompetencja poszczególnych organów); – sposób reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na poszczególnych etapach jej funkcjonowania tj. od spółki w organizacji do jej likwidacji; – odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wobec spółki oraz wierzycieli spółki; – prawidłowa konstrukcja umowy spółki jawnej i komandytowej.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Koszt uczestnictwa jednej osoby w cyklu szkoleń wynosi 1400 PLN + 23% VAT. Więcej informacji: www.LEX.pl/kursdlaaplikanta – Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszenia na kurs Wolters Kluwer Polska prześle zgłoszonym uczestnikom potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi. – Płatność za udział w kursie powinna nastąpić w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. – Rezygnacje z udziału w kursie przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na adres: szkolenia@wolterskluwer.pl lub arozko@wolterskluwer.pl . W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w kursie do 14 dni roboczych przed terminem kursu, uczestnik nie poniesie żadnych kosztów. W przypadku otrzymania rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni roboczych przed dniem kursu lub nie przybycia uczestnika na kurs, uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty pełnej ceny kursu na podstawie faktury Wolters Kluwer Polska.
Kontakt: Agnieszka Rożko Kierownik ds szkoleń tel. 022 535 83 23 fax. 022 535 83 22 e-mail: arozko@wolterskluwer.pl lub szkolenia@wolterskluwer.pl Strona www: www.LEX.pl/szkolenia

Sprawdź także

Tenisowe mistrzostwa palestry

XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników 24-26 maja XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników odbędą się 24-26 …