Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Łatwiejsza upadłość konsumencka

Łatwiejsza upadłość konsumencka

31 grudnia 2014 r. wchodzą w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze, w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli reforma tzw. upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Postępowanie to ma dwie zasadnicze funkcje. Pierwszą jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta ? umorzenie całości lub części długu konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić.
Po drugie celem upadłości konsumenckiej jest windykacja (odzyskanie) należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli. Dzięki liberalizacji przepisów upadłość konsumencka będzie łatwiejsza do przeprowadzenia. Nie będzie mógł z niej skorzystać tylko taki konsument, którego niewypłacalność jest skutkiem jego działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa oraz taki, który w trakcie postępowania nie będzie wykonywał nałożonych na niego obowiązków. Obniżone zostaną także koszty postępowania, a w przypadku dłużnika którego majątek nie wystarczy nawet na ich pokrycie, niezbędne środki tymczasowo wyłoży Skarb Państwa. W ramach postępowania możliwe będzie również zawarcie przez konsumenta układu z wierzycielami.
Znowelizowane przepisy nie wprowadzają automatyzmu w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej ? postępowanie to nadal pozostaje postępowaniem sądowym, w którym sąd indywidualnie będzie rozpatrywał spełnienie przesłanek ogłoszenia upadłości w odniesieniu do każdego wnioskującego konsumenta. Wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoznają niektóre wydziały gospodarcze sądów rejonowych. Aby upewnić się, czy wniosek zostanie złożony do właściwego sądu należy zadzwonić do Biura Obsługi Interesanta najbliższego sądu rejonowego, w którym wskazane zostaną istotne informacje o adresie sądu, numerze rachunku bankowego sądu, a po złożeniu wniosku, informacja o aktualnym stanie sprawy. Ustawa zwiększa możliwości zachowania części majątku przez dłużnika. Dłużnicy będą mieli możliwość zawarcia układu z wierzycielami, pod warunkiem, że uprawdopodobnią, że w ten sposób zostaną osiągnięte cele postępowania. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego dłużnika na spłatę jego zadłużenia, z uzyskanej kwoty otrzyma on środki równe kosztom najmu przez okres od 12 do 24 miesięcy. Sejm uchwalił ustawę 29 sierpnia 2014 r., a prezydent podpisał ją 19 września. Nowe przepisy wchodzą w życie 31 grudnia 2014 r.

Sprawdź także

Pushbacki pozostaną

Rzecznik: wyeliminować pushbacki z polskiego prawa. Odpowiedź MSWiA Przepisy pozwalające na zawracanie cudzoziemców, przekraczających polską …

Strona główna / Aktualności / Łatwiejsza upadłość konsumencka

Łatwiejsza upadłość konsumencka

Prezydent RP w dniu 19 września 2014 r. podpisał przyjętą przez Sejm ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy ? Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, gruntownie reformującą model postępowania upadłościowego przeznaczonegodla osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka).
W pracach nad poselskim projektem wspomnianej ustawy czynny udział brało Ministerstwo Sprawiedliwości, które równolegle prowadziło prace nad kompleksową reformą prawa upadłościowego i naprawczego, przewidzianą w przyjętym przez rząd, w dniu 9 września 2014 r. projekcie ustawy ? Prawo restrukturyzacyjne.
Potrzeba zmian w modelu upadłości osób nieprowadzących działalności gospodarczej ma swoje uzasadnienie w krytycznej analizie przepisów o upadłości konsumenckiej wprowadzonych w 2009 r., które nie spełniły zakładanych oczekiwań. Zarówno obecne przesłanki ogłoszenia upadłości, jak i formalizm procesowy powodują, że upadłość konsumencka jest w zasadzie ?martwa?. Na prawie 2.300 wniosków, jakie w ciągu 4 lat wpłynęło do sądów, ogłoszono tylko 87 upadłości konsumenckich. Ustawa wprowadza następujące zmiany w obecnym modelu upadłości konsumenckiej: Liberalizacji ulegają przesłanki ogłoszenia upadłości. Sąd będzie mógł oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej tylko wtedy, gdy stan niewypłacalności konsumenta powstał na skutek jego umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa. Tym samym odchodzi się od wyjątkowo restrykcyjnej, funkcjonującej obecnie przesłanki, zgodnie z którą ogłoszenie upadłości konsumenta możliwe jest jedynie wówczas, jeżeli jego niewypłacalność powstała na skutek wyjątkowych i niezależnych okoliczności (kataklizm, choroba, śmierć jednego z małżonków).
Przyjęta zmiana pozwoli skorzystać z procedury upadłościowej znacznie szerszemu kręgowi niewypłacalnych konsumentów, którzy zamiast uciekać w tzw. szarą strefę uzyskają możliwość ?nowego startu? ? podejmowania legalnego zatrudnienia. Korzyści odniesie z tego również cała gospodarka oraz budżet państwa w postaci odprowadzonych przez w/w osoby podatków. Odstępuje się od drobiazgowego formalizmu. Sąd będzie mógł pominąć drobne braki we wnioskach i oświadczeniach konsumenta. Brak po stronie konsumenta środków na pokrycie kosztów postępowania nie będzie już przeszkodą dla wszczęcia postępowania, co umożliwi skorzystanie z instytucji upadłości także osobom szczególnie ubogim. Obecnie konieczność posiadania przez dłużnika odpowiedniego majątku pozwalającego na pokrycie podstawowych kosztów postępowania jest jedną z najpoważniejszych barier w dostępie do upadłości konsumenckiej. Obniżeniu ulega opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z kwoty 200 zł do kwoty opłaty podstawowej – 30 zł. Dalsze ograniczenie kosztów postępowania będzie możliwe po przewidzianym w projekcie ustawy ? Prawo restrukturyzacyjne zastąpieniu ogłoszeń dokonywanych w prasie ogłoszeniami zamieszczanymi w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości ? internetowej platformie dedykowanej postępowaniom upadłościowym, prowadzonym tak w stosunku do konsumentów, jak i przedsiębiorców. Wysokość wynagrodzenia syndyka będzie limitowana i nawet w bardziej skomplikowanych sprawach nie będzie mogła przekroczyć zdefiniowanej w ustawie górnej granicy, ustalonej na odpowiednio niskim poziomie. Konsument, który nie będzie dysponował gotówką na pokrycie kosztów postępowania, będzie mógł wnieść o ich tymczasowe wyłożenie przez Skarb Państwa, z zastrzeżeniem, że po upłynnieniu składników majątkowych należących do konsumenta, kwoty wyłożone przez Skarb Państwa zostaną zaspokojone z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami. Możliwe będzie zwiększenie sumy przysługującej konsumentowi w razie zbycia jego nieruchomości na pokrycie należności czynszu najmu z obecnej 12-krotności średniego czynszu najmu do 24- krotności średniego czynszu najmu. Skrócony zostanie maksymalny okres spłaty zobowiązań konsumenta w ramach planu spłaty, który poprzedza umorzenie pozostałych zobowiązań z obecnych 5 do 3 lat. Konsument uzyska także możliwość zawarcia układu z wierzycielami w ramach postępowania upadłościowego, co może pozwolić mu zachować szczególnie ważne dla niego składniki majątku, np. mieszkanie, w zamian za ustalony za zgodą większości wierzycieli indywidualny plan spłat. Ustawa przewiduje, że jej przepisy wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Pushbacki pozostaną

Rzecznik: wyeliminować pushbacki z polskiego prawa. Odpowiedź MSWiA Przepisy pozwalające na zawracanie cudzoziemców, przekraczających polską …