Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / LexisNexis oferuje w listopadzie

LexisNexis oferuje w listopadzie

LexisNexis informuje o dwóch ciekawych i ważnych szkoleniach.

Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym
Szkolenie odbedzie się 18 listopada w czwartek, w warszawie, w godzinach od 10 do 16.
Grupa docelowa: Zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, kandydaci na zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami, spółdzielców, pracowników administracji komunalnej, deweloperzy, wspólnoty mieszkaniowe, Inne grupy zawodowe związane z nieruchomościami i budownictwem.
Osoba prowadząca: Mariola Berdysz – dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec, a także autor szeregu artykułów w prasie fachowej. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przez kilka lat pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego w Sieradzu, pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie.
Szczegółowy program szkolenia:
1.Studium gminne i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
2.Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; a.lokalizacja inwestycji celu publicznego, b.warunki zabudowy. 3.Definicje z prawa budowlanego; a.roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, b.obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury, obiekty liniowe, c.obszar oddziaływania obiektu budowlanego, d.rozpoczęcie robót budowlanych, e.zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
4.Dokumenty i rozstrzygnięcia niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych; a.wniosek o pozwolenie na budowę, b.pozwolenie na budowę, c.nowe elementy projektu budowlanego, d.dokumenty niezbędne do zgłoszenia, e.zgłoszenie robót budowlanych ? milcząca zgoda lub zaświadczenie, f.dziennik budowy, g.zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.
5.Przebieg procesu budowlanego; a.obowiązki inwestora, b.obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, c.istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego: projekt zamienny, zmiany w projekcie, d.odpowiedzialność zawodowa osób uprawnionych: projektanta i kierownika budowy.
6.Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę; a.definicja nieistotnego odstąpienia, b.obowiązki projektanta w zakresie kwalifikacji odstępstw, c.wymóg zamiennego pozwolenie na budowę. 7. Samowola budowlana i jej konsekwencje a.budowa obiektu bez pozwolenia na budowę, b.budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu, c.wykonywanie robót budowlanych bez pozwolenia na budowę, d.istotne odstąpienie od projektu budowlanego, e.wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami, f.wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania.
7.Oddanie obiektu do użytkowania; a.wymagane dokumenty, b.zakończenie budowy, c.zgłoszenie obiektu do użytkowania, d.pozwolenie na użytkowanie, e.użytkowanie obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót, f.wymóg certyfikatu energetycznego dla budynków.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://szkolenia.lexisnexis.pl/szkolenie/realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-prawem-budowlanym/2010-11-18
Kontakt: Dzial szkoleń LexisNexis Dzial.szkolen@lexisnexis.pl 22 572 95 17/18

Natomiast 26 listopada, także w Warszawie, odbędzie się szkolenie:
Środki ochrony prawnej w świetle aktualnych przepisów ustawy- prawo zamówień publicznych.
Cel szkolenia
: Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie praktycznych problemów związanych ze zmianami w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień proceduralnych związanych z przebiegiem postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym.
Metoda pracy: Kwestie związane z najnowszymi nowelizacjami ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej zostaną omówione na wybranych przykładach praktycznych, w oparciu o aktualne przepisy, orzecznictwo i praktykę, z możliwością aktywnego udziału uczestników i zadawania pytań.
Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do radców prawnych, adwokatów oraz do praktyków zajmujących się zamówieniami publicznymi, w szczególności pracowników zamawiających (urzędów miast i gmin, starostw, ministerstw, urzędów pracy, szpitali, uczelni, bibliotek, teatrów), a także pracowników firm, które są wykonawcami zamówień publicznych. Uwaga ! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych.
Szczegółowy program szkolenia:
1.Ograniczenia we wnoszeniu środków ochrony prawnej: a.Wartość zamówienia., b.Interes prawny: Interes prawny wykonawcy, który został wykluczony lub jego oferta została odrzucona. Interes prawny wykonawcy, którego oferta nie może być uznana za najkorzystniejszą. Interes prawny w żądaniu unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ? przed i po nowelizacji wprowadzonej ustawą z 4 września 2008 r.
2. Protest jako środek ochrony prawnej do nowelizacji wprowadzonej ustawą z 4 września 2008 r.: a.Termin wniesienia protestu. b.Czynności zamawiającego od których przysługuje prawo wniesienia protestu. c.Wymagania formalne. d.Skutki wniesienia protestu dla zamawiającego i pozostałych uczestników postępowania. e.Przystąpienia do postępowania wywołanego wniesieniem protestu, f.Rozstrzygnięcie protestu.
3.Odwołanie jako środek ochrony prawnej przed i po nowelizacji wprowadzonej ustawą z 4 września 2008 r.: a.Termin wniesienia odwołania. b.Podmioty uprawnione do wniesienia odwołania. c.Wymagania formalne. d.Skutki wniesienia odwołania. e.Przystąpienia do postępowania odwoławczego. f.Podstawy odrzucenia odwołania. g.Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą.
4.Skarga jako jeden ze środków ochrony prawnej: a.Podmioty uprawnione do wniesienia skargi: Uczestnicy postępowania wywołanego wniesieniem protest, Uczestnicy postępowania odwoławczego. b.Wymogi formalne skargi: Termin, Opłata, Obowiązek przesłania odpisu skargi przeciwnikowi, Skarga jako pismo procesowe. c.Umorzenie postępowania wywołanego skargą: Cofnięcie skargi, Unieważnienie przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonanie przez zamawiającego wyroku KIO, Zawarcie umowy o zamówienie publiczne. d. Forma i treść rozstrzygnięcia sądu rozpoznającego skargę.
Prowadzący: Agata Zając – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, prowadząca wykłady z zakresu prawa zamówień publicznych dla sędziów, studentów i arbitrów orzekających przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych (obecnie członków Krajowej Izby Odwoławczej) oraz wykłady dla aplikantów sądowych i aplikantów radcowskich z zakresu prawa cywilnego. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://szkolenia.lexisnexis.pl/szkolenie/srodki-ochrony-prawnej-w-swietle-aktualnych-przepisow-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/2-0
Kontakt: Dział szkoleń LexisNexis Dzial.szkolen@lexisnexis.pl 22 572 95 17/18

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …