Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Lista stałych mediatorów

Lista stałych mediatorów

29 stycznia br. weszło chodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów. Regulacja dotycząca kwalifikacji stałych mediatorów została wprowadzona ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metodrozwiązywania sporów, która weszła w życie z początkiem roku. Tak jak do tej pory mediatorem w sprawach cywilnych może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych, za wyjątkiem sędziego, który nie jest w stanie spoczynku. Odrębną kategorią mediatorów stanowią jednak stali mediatorzy. Na listy stałych mediatorów prowadzone przez prezesów sądów okręgowych będzie mógł zostać wpisany mediator spełniający powyższe warunki a ponadto: nie karany za przestępstwo umyślne, co najmniej 26- letni, znający język polski oraz posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji. Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów składa się do prezesa sądu okręgowego na urzędowym formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia. Kandydat musi przedłożyć również oświadczenia o niekaralności oraz dotyczące wieku i znajomości języka polskiego. W celu umożliwienia weryfikacji posiadanej wiedzy i umiejętności, mediator powinien zgromadzić i przedłożyć takie dokumenty, które w przekonujący sposób potwierdzą jego profesjonalne przygotowanie. Jak do tej pory listy mediatorów mogą prowadzić również ośrodki mediacyjne (organizacje pozarządowe i uczelnie). Listy te są przekazywane prezesowi sądu okręgowego. Ośrodki mediacyjne samodzielnie określają wymogi, jakie musi posiadać osoba, która chce zostać wpisana na listę ośrodka. Decydując się na mediację strony mogą wybrać dowolnego mediatora, również spoza listy prowadzonej przez prezesa sadu okręgowego. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w tym zakresie, sąd wyznaczy mediatora wyspecjalizowanego w danego rodzaju mediacji, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Solidarność z sędziami

My, sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami Unii Europejskiej, żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy niezależnych sędziów …