Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Listonosze to nie detektywi

Listonosze to nie detektywi

Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa potwierdził wątpliwości RPO o braku podstaw prawnych do kontrolowania naszych mieszkań. Wiceminister napisał, że taka kontrola jest możliwa TYLKO pod warunkiem, że zgodzi się na to właściciel mieszkania. W takiej sytuacji ? czyli jeśli kontrola odbywa się
za zgodą obywatela ? można
wydać decyzję o konieczności zarejestrowania odbiornika i zapłaceniu za jego używanie. Jeśli zatem nie wyrazimy zgody na kontrolę, to ona nie ma podstaw prawnych. Kazimierz Smoliński podkreślił przy tym, że sposób, w jaki Poczta Polska prowadzi kontrole odbiorników, ograniczony jest obowiązującym prawem. A prawo to ? nasza Konstytucja ? wyraźnie stanowi, że przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu, może nastąpić tylko w sposób określony w ustawie.
Tymczasem o możliwości wchodzenia do mieszkań w celu kontroli abonamentu nie wspomina ustawa o opłatach abonamentowych. O tym, że zadanie kontroli powierzone zostało Poczcie, stanowi rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji, a więc akt niższej rangi niż ustawa. Do tego ? przypomina wiceminister Smoliński ? do sprawdzania, czy mamy w domu odbiornik RTV w ogóle nie są upoważnieni listonosze, tylko upoważnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Czy przepisy zostaną zmienione? Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa podkreśla, że choć pracę Poczty nadzoruje właśnie jego resort, to już ewentualna zmiana przepisów o abonamencie tak, by kontrolerom RTV wolno było wchodzić do domów abonentów, należałaby do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo to on zajmuje się polityką audiowizualną.

Sprawdź także

Kucie lepszej przyszłości

Re-demokratyzacja jako Budowanie Lepszej Przyszłości John Morijn i sędzia Igor Tuleya  Od czasu przejęcia w Polsce …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Listonosze to nie detektywi

Listonosze to nie detektywi

Do Biura RPO docierają sygnały dotyczące sposobu kontroli posiadania telewizorów i radioodbiorników. Chodzi m.in. o wątpliwość, czy pracownik Poczty Polskiej jest de facto uprawniony do wejścia do mieszkania, żeby ustalić, czy obywatel ma telewizor lub radio ? napisał rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka.
Bardzo dużo sygnałów dotyczących kontroli i egzekwowania opłat za RTV Rzecznik otrzymuje z województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie właśnie 5 listopada zakończył cykl spotkań regionalnych z organizacjami pozarządowymi i obywatelami. Nienaruszalność mieszkania to jedna z podstawowych zasad konstytucyjnych wyrażona w art. 50 Konstytucji RP. Przepis ten stanowi, że przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Oznacza ona zakaz zakłócania swobodnego korzystania z własnego mieszkania, co wiąże się ściśle z prawem do ochrony prawnej życia prywatnego, zagwarantowanym przez art. 47 Konstytucji RP.
Nienaruszalność mieszkania można określić zatem jako zakaz wkraczania do niego i przebywania w nim bez zgody właściciela lub innej uprawnionej osoby albo bez wyraźnej podstawy ustawowej. Dlatego realizacje celów uzasadniających naruszenie miru domowego wymaga stworzenia jasnych reguł na poziomie ustawowym, które wskazują podmiot uprawniony, przesłanki oraz warunki działania. Tymczasem ustawodawca w przypadku kontroli posiadania odbiornika RTV nie zapewnił przepisów prawnych wyraźnie regulujących tę materię. Przepisy dotyczące opłat abonamentowych nie zawierają ustawowego obowiązku wpuszczenia pracowników Poczty Polskiej do mieszkań, nawet w sytuacji wylegitymowania się przez nich oraz przedstawienia celu kontroli. – Zwracam się do Pana Ministra o zajęcie stanowiska wobec przedstawionego przeze mnie problemu ? napisał 7 listopada Adam Bodnar.

Sprawdź także

Kucie lepszej przyszłości

Re-demokratyzacja jako Budowanie Lepszej Przyszłości John Morijn i sędzia Igor Tuleya  Od czasu przejęcia w Polsce …