Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Lustracja ośrodków teraupetycznych

Lustracja ośrodków teraupetycznych

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie uwag zawartych w „Raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2012”. Ombudsman porusza w wystąpieniu szereg problemów, o których mowa w „Raporcie RPO z działalności…… w Polsce KMP w roku 2012”. Kwestią wymagającą zmiany jest m. in. uboga oferta zajęć kulturalno-oświatowych dla osób tymczasowo aresztowanych, a także dla skazanych. Zmian systemowych wymagają warunki odbywania kary w systemie terapeutycznym, w tym wprowadzenie w przepisach powszechnie obowiązujących norm określających maksymalną liczbę osób umieszczonych w jednej celi mieszkalnej w oddziale terapeutycznym, tak aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów pomiędzy osadzonymi.
Określenia w przepisach wymagają kwalifikacje zawodowe niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku kierownika oddziału terapeutycznego. Brak kompleksowych uregulowań prawnych dotyczących pacjentów szpitali psychiatrycznych, wobec których sąd orzekł wykonywanie środków zabezpieczających skutkuje wystąpieniem kontrowersyjnych praktyk, takich jak prewencyjne stosowanie środków przymusu bezpośredniego w sposób niezgodny z przepisami.
Uporządkowania wymagają przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, m.in.: poddawanie kontroli osobistej wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz dostęp nieletnich do opieki medycznej. Nadal w niezadawalającym stopniu lub wcale nie została unormowana kwestia monitoringu w placówkach dla nieletnich, brak jest regulacji określających stosowanie izolacji w policyjnych izbach dziecka, kontakty telefoniczne i osobiste nieletnich umieszczonych w policyjnych izbach dziecka.
Obecne regulacje prawne pomijają kwestię specjalistycznej opieki medycznej ciężarnych nieletnich, które przebywają w placówkach dla nieletnich.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o odniesienie się do podniesionych zagadnień.

Sprawdź także

Proces za pomoc

Zatrzymanie aktywistki udzielającej pomocy humanitarnej – oświadczenie zarządu HFPC  W mediach pojawiły się informacje o postawieniu …