Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Międzynarodowy Dzień i Tydzień Mediacji 2015

Międzynarodowy Dzień i Tydzień Mediacji 2015

Od 12 do 17 października 2015 r. po raz kolejny w całej Polsce będziemy obchodzić Tydzień Mediacji. Jest to inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości organizowana w związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji, który od 2005 r. obchodzony jest na świecie w każdy trzeci czwartek października. W Polsce, już po raz trzeci, obchody będą rozszerzone
na cały Tydzień. Przez najbliższy tydzień, od 12 (poniedziałek) do 17 października (sobota), na terenie całego kraju odbędą się spotkania, konferencje oraz seminaria poświęcone zagadnieniu mediacji.
Jednym z celów tych działań jest możliwość spotkania z mediatorem i uzyskania informacji, co zrobić, żeby skorzystać z mediacji, jak przebiega postępowanie mediacyjne i jakie przynosi korzyści. Dyżury mediatorów organizowane są w sądach, prokuraturach, komisariatach policji, siedzibach organizacji pozarządowych czy placówkach oświatowych. Tegoroczne obchody, wzorem lat ubiegłych, przebiegają pod hasłem ?Masz prawo do mediacji? i opierają się głównie na propagowaniu inicjatyw lokalnych, włączaniu lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów ds. mediacji i sędziów (w postaci konferencji, prelekcji, symulacji mediacji, pikników rodzinnych, debat, seminariów, dyżurów mediatorów etc.). Takie formy promocji mediacji mają szansę dotrzeć do jak najszerszego grona osób.
Do włączania się we wspólne działania na rzecz promocji mediacji co roku zapraszane są jednostki organizacyjne wymiaru sprawiedliwości (sądy powszechne, Prokuratura Generalna, Komenda Główna Policji, Centralny Zarząd Służby Więziennej) oraz inne podmioty przestrzeni wymiaru sprawiedliwości (Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowe Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych), przedstawiciele samorządów prawniczych (Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowa Rada Komornicza) oraz środowiska organizacji zrzeszających mediatorów. Warto przypomnieć, że Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.).
Bezpośrednim celem zmian jest wzrost liczby mediacji w sprawach cywilnych (skutkujący usprawnieniem postępowania sądowego ? odciążeniem sądów oraz obniżeniem kosztów postępowania sądowego ? dla obywateli i Państwa), a oczekiwanym rezultatem ? wzrost liczby mediacji również w pozostałych rodzajach spraw (karnych, nieletnich). Wśród podstawowych zmian należy wspomnieć o: wprowadzeniu obowiązku informowania w pozwie czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu; wzmocnieniu obowiązku informowania o mediacji oraz nakłaniania do mediacji przez sąd; możliwości wyznaczenia spotkania informacyjnego lub posiedzenia niejawnego a także kierowania do mediacji na każdym etapie sprawy i więcej niż raz w toku postępowania; listach stałych mediatorów prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych – stali mediatorzy będą musieli spełniać określone w ustawie warunki (np. niekaralność, odpowiednia wiedza i umiejętności); umocowaniu funkcji koordynatora ds. mediacji w sądach okręgowych; zaliczeniu kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd do kosztów sądowych (możliwość zwolnienia od kosztów mediacji); innych zachętach finansowych (zwrot całości opłaty sądowej w przypadku zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, wniosek o zatwierdzenie ugody pozasądowej mediacyjnej będzie wolny od opłaty sądowej, zachęta podatkowa – w przypadku zawarcia ugody możliwość rozliczenia faktury korygującej w zakresie podatku dochodowego w bieżącym okresie rozliczeniowym). Nowa ustawa podkreśla pierwszeństwo stron przy wyborze mediatora, pozwala na szybkie przekazywanie danych kontaktowych mediatorowi oraz umożliwia elastyczne podejście do czasu trwania mediacji (do 3 miesięcy). Według nowych regulacji, jeżeli nie dojdzie do wszczęcia mediacji przedsądowej z powodów niezależnych od wierzyciela (np. druga strona nie wyrazi zgody na mediację), wierzyciel zachowa pozytywne skutki związane z przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia, jeżeli wniesie pozew w terminie 3 miesięcy. Obok intensywnych prac legislacyjnych w obszarze mediacji, Ministerstwo Sprawiedliwości od 2014 r. wdraża Projekt predefiniowany nr 6 ?Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów? realizowany w ramach Programu Operacyjnego ?Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości? i współfinansowany ze środków krajowych oraz środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Działania projektowe skupiły się na 3 obszarach: badaniu-diagnozie aktualnego stanu stosowania mediacji; szkoleniach sędziów, prokuratorów, mediatorów i funkcjonariuszy Policji w zakresie mediacji; ogólnopolskiej kampanii informacyjnej o tematyce mediacyjnej.
Raport z badania-diagnozy stanu mediacji został odebrany we wrześniu tego roku i dostarcza rekomendacji przyszłych działań mających na celu wzrost liczby mediacji. Szkolenia będą prowadzone na przełomie 2015 i 2016 r., a w lutym i marcu 2016 r. ruszy kampania informacyjna. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych działań zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl oraz na stronach internetowych sądów i pozostałych partnerów przedsięwzięcia.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości
Punkty udzielające porad w sprawie mediacji w Wielkopolsce można znaleźć na stronie MS.

Sprawdź także

Utajnienie WSA i NSA

Wystąpienie do NSA i WSA w sprawie kierowania spraw na posiedzenia niejawne Stowarzyszenie Interwencji Prawnej …

Strona główna / Aktualności / Międzynarodowy Dzień i Tydzień Mediacji 2015

Międzynarodowy Dzień i Tydzień Mediacji 2015

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości uprzejmie zaprasza przedstawicieli środowisk zaangażowanych w rozwój polubownych metod rozwiązywania sporów oraz sympatyków i popularyzatorów mediacji do włączenia się we wspólne działania na rzecz promocji mediacji realizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2015 oraz Tygodnia Mediacji 2015. W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 15 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 12-17 października, a oba projekty będą przebiegały pod hasłem ?Masz prawo do mediacji?. Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się przede wszystkim na propagowaniu inicjatyw oddolnych – włączeniu środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych, a także prezesów sądów i sędziów, oraz na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości. Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka zwraca się do Państwa o podjęcie, wzorem lat ubiegłych, różnorodnych działań promujących mediację. Poza dyżurami mediatorów mogą to być inicjatywy takie jak konferencje, prelekcje, warsztaty o tematyce mediacyjnej, pikniki rodzinne, debaty itp. Cenne są wszelkie formy działań pozwalające na dotarcie z ideą pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym mediacji, do jak najszerszego grona osób. Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka uprzejmie prosi o przedstawienie planowanych działań w formularzu zgłoszeniowym najpóźniej do dnia 2 października br. (piątek). Link do formularza: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/formularz-zgloszeniowy-dla-dzialan-planowanych-w-ramach-tygodnia-mediacji/ Otrzymane od Państwa informacje o inicjatywach lokalnych zostaną zamieszczone na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronach partnerów, którzy włączą się w organizację Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji. W miarę możliwości, działania podejmowane w ramach obchodów będą promowane w mediach.
Ze względu na ograniczenia techniczne, informacje te mogą być przekazywane wyłącznie za pośrednictwem ww. formularza. Jednocześnie Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka informuje, iż zaproszenia do włączenia się w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji 2015 i Tygodnia Mediacji 2015 zostały wystosowane do Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendanta Głównego Policji, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, prezesów sądów powszechnych oraz organizacji mediatorów.
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka podjął również działania na rzecz współpracy z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska w celu przygotowania plakatów i ulotek promocyjnych, które przeznaczone będą do dystrybucji w ramach ww. inicjatyw. Ze swojej strony Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka służy pomocą i wsparciem, oraz uprzejmie prosi o kierowanie wszelkich pytań na adres e-mail: mediacja@ms.gov.pl.

Sprawdź także

Utajnienie WSA i NSA

Wystąpienie do NSA i WSA w sprawie kierowania spraw na posiedzenia niejawne Stowarzyszenie Interwencji Prawnej …