Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Modyfikacja prawa o sądach

Modyfikacja prawa o sądach

Resort sprawiedliwości zapowiada modyfikację prawa o ustroju sądów powszechnych. Według wstępnej propozycji zmiany art. 12 ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych, przedstawiałyby się następująco:
* a) § 1 otrzymuje brzmienie:?§ 1. Sąd rejonowy dzieli się na wydziały: 1) cywilny ? do spraw z zakresu prawa cywilnego, 2) karny ? do spraw z zakresu prawa karnego.?,
* b) po § 1 dodaje się § 1a i 1b w brzmieniu: ?§ 1a. W sądzie rejonowym może zostać utworzony wydział:
1) pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i ubezpieczeń społecznych ? do spraw odpowiednio z zakresu prawa pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych,
2) rodzinny i nieletnich ? do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw,
3) ksiąg wieczystych ? do prowadzenia ksiąg wieczystych,
4) gospodarczy ? do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw.
§ 1b. Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw, spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw lub prowadzenie ksiąg wieczystych, należących do właściwości sądu rejonowego, w którym nie utworzono wydziału do tych spraw, Minister Sprawiedliwości przekazuje innemu sądowi rejonowemu, w trybie określonym w art. 20.?,
* c) uchyla się § 2-5;?.
Przedstawiona propozycja oznacza odejście od propozycji stworzenia możliwości rozpoznawania, w sądach rejonowych, spraw rodzinnych i nieletnich (jak również spraw z zakresu prawa pracy i spraw gospodarczych) w ramach wydziałów cywilnych i zachowanie tzw. ?odrębnego sądownictwa rodzinnego? na poziomie sądów rejonowych. Jeżeli wpływ spraw nie będzie uzasadniał utworzenia odrębnego wydziału rodzinnego w danym sądzie ? sprawy te będą rozpoznawane w ramach wydziału rodzinnego utworzonego w innym sądzie rejonowym, na zasadzie przewidzianej w art. 20 u.s.p.
Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw ? co warto podkreślić – nie przewiduje automatycznej likwidacji wydziałów rodzinnych. Nie zakłada się bowiem zmian struktury wydziałowej w sądach, w których jest ona ukształtowana prawidłowo. Projekt wprowadza jedynie mechanizmy pozwalające na możliwie najbardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb, ukształtowanie struktury organizacyjnej sądownictwa.
Źródło:Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …