Najnowsze informacje

Monitoring w celach

W siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja ?Monitoring wizyjny w miejscach pozbawienia wolności?. W dyskusji udział wzięli m.in. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Służby Więziennej, Policji, środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych. Przedmiot niniejszej konferencji, w tym jego prawnej regulacji, sposobu i zakresu jego stosowania oraz reakcji osób poddawanych ciągłemu monitorowaniu, jest niezwykle ważny w realizacji, z jednej strony uprawnień przysługujących osobom pozbawionym wolności, a z drugiej obowiązków nałożonych na organy państwowe odpowiedzialne za zapewnienie tym osobom bezpieczeństwa. W tym kontekście wypracowanie właściwych rozwiązań prawnych, gwarantujących osobom pozbawionym wolności z jednej strony prawa do zachowania prywatności, a jednocześnie zapewnienie im, w tych miejscach bezpieczeństwa, przez organy do tego zobowiązane, zgodnie z zasadą proporcjonalności, jest bardzo istotne. Wymaga to wspólnych działań w tym przedmiocie przez organy nadzorujące i kontrolujące stosowanie monitoringu oraz organy wykonujące go bezpośrednio wobec osób pozbawionych wolności.
– Z tego względu Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji ?Monitoring wizyjny w miejscach pozbawienia wolności?, którego celem było przedstawienie skali stosowania monitoringu w/w miejscach, stopnia obszaru jego stosowania oraz idących za tym ograniczeń prawa do prywatności osób pozbawionych wolności, jest ważnym opracowaniem dla dalszych analiz, co do zakresu zasadności stosowania tej instytucji w świetle obowiązujących przepisów prawnych ? mówił wiceminister Wojciech Wegrzyn. Dostrzegając wagę tej problematyki, minister sprawiedliwości podjął inicjatywę ustawodawczą, w wyniku której, nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 18 czerwca 2009 r., objęła kwestię monitoringu osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Zgodnie z tą ustawą, jednostki penitencjarne mogą być fakultatywnie monitorowane, poprzez wewnętrzny system urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, w tym przez system telewizji przemysłowej. Określono także miejsca w których można stosować monitoring, z tym, że obraz z kamer zainstalowanych w celi mieszkalnej przeznaczonej dla celów sanitarno-higienicznych oraz w łaźniach, jest przekazywany do monitorów lub urządzeń go utrwalających w sposób uniemożliwiający ukazywanie intymnych części ciała osadzonego oraz wykonywanych przez niego intymnych czynności fizjologicznych. Tym samym uprawnienie dyrektorów jednostek penitencjarnych do określenia miejsc i pomieszczeń mogących podlegać monitorowaniu dla zachowania bezpieczeństwa, zostało przez ustawodawcę wyczerpująco określono, czyje zachowanie podlega obligatoryjnemu bądź fakultatywnemu monitoringowi i w jakich miejscach.
Monitoring nie jest na pewno panaceum na wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem w jednostkach penitencjarnych. Jest jednym ze środków w tym zakresie, mogącym mieć jednak pewne znaczenie dla bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych ? mówił w trakcie konferencji Wojciech Węgrzyn. Pozwala na obserwację osadzonych i tym samym umożliwia podejmowanie szybkich i niezbędnych interwencji w celu ratowania życia lub zdrowia osadzonych – dodał. Pragnę zapewnić, że Minister Sprawiedliwości stale przykłada ogromną wagę i podejmuje niezbędne działania, aby wykonywanie kar odbywało się w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności ludzkiej. Poczynione na tej konferencji ustalenia, z pewnością będą pożyteczne dla dalszego funkcjonowania monitoringu w przyszłości, wobec osób pozbawionych wolności ? zakończył.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Ślepym pozwem w hejterów

Marcin Wiącek na konferencji poświęconej przestępstwom z nienawiści Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wziął udział …