Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Monitory na makulaturę

Monitory na makulaturę

Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego. Projekt ten ma na celu m.in. zniesienie – ciążącego na przedsiębiorcy ? obowiązku przechowywania numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia dotyczące tego przedsiębiorcy, oraz zmianę brzmienia dwóch przepisów ze względu na funkcjonowanie w systemie prawa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Obowiązek ten nie znajduje uzasadnienia wobec zmiany sposobu rozpowszechniania Monitora, zapewniającej powszechny i nieskomplikowany dostęp on-line do treści ogłoszeń zamieszczonych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wedle projektowanych rozwiązań, zmiany wymaga również przepis art. 1 ust. 7 ustawy stanowiący upoważnienie Ministra Sprawiedliwości do określenia w drodze rozporządzenia organizacji, sposobu, wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.
Przepis ten nie zawiera wytycznych, przez co nie spełnia wymogów art. 92 ust. 1 Konstytucji. Podkreślenia wymaga, że ustawa została uchwalona w grudniu 1995 r., a więc przed wejściem w życie Konstytucji. Redagując przepis należy wskazać, że organ upoważniony regulując wskazane wyżej kwestie, powinien mieć na względzie pokrycie rzeczowych i osobowych kosztów zamieszczenia ogłoszenia i wydawania Monitora, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby szybkiej publikacji i zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji publikowanych w Monitorze.
Celem projektowanej regulacji jest dostosowanie obowiązujących aktualnie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego do wymogów konstytucyjnych oraz aktualnego stanu prawnego.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Ile za obronę z urzędu

Prezes NRA pyta Ministra Sprawiedliwości o stanowisko w sprawie oczekiwanych przez adwokatki i adwokatów zmian …