Strona główna / Aktualności / Na pohybel ulicznym handlarzom

Na pohybel ulicznym handlarzom

19 listopada 2011 r. wchodzi w życie przygotowane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Akt sygnował Krzysztof Kwiatkowski. – Potrzeba nowelizacji rozporządzenia podyktowana jest m.in.: zasadą ekonomii postępowania w sprawach o wykroczenia, w których wystarczającą reakcją może być nałożenie na sprawcę wykroczenia grzywny w drodze mandatu karnego ? oświadczył mnister Krzysztof Kwiatkowski. ? Zmiana ma na celu odformalizowanie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, a w konsekwencji zmniejszenie liczby spraw kierowanych do sądów ? dodał .
Podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy ? kodeks wykroczeń, która wchodzi w życie 19 listopada 2011 r. do Kodeksu wykroczeń dodaje przepis penalizujący sprzedawanie towarów poza miejscami do tego wskazanymi (art.60³§1). W związku z tym zaistniała konieczność nowelizacji rozporządzenia w celu umożliwienia strażnikom gminnym (miejskim) dostosowanie jego przepisów do aktualnego stanu prawnego. Zmiana rozporządzenia polega na dodaniu do katalogu wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych uprawnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, art.60³§1 kodeksu wykroczeń. Brzmi on teraz następująco:
Art. 60(3). § 1. Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia, określonego w § 1, można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …