Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Nabór ławników do SO w Poznaniu

Nabór ławników do SO w Poznaniu

Rada miasta przeprowadza wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Zgłosić mogą się poznaniacy, którzy skończyli 30 lat i mają polskie obywatelstwo. Ławnicy będą zasiadać w sądzie i zajmować się sprawami cywilnymi. Pozycja ławnika w wymiarze sprawiedliwości jest bardzo ważna. To „sędzia społeczny”, który pełni taką
samą funkcję, jak sędzia zawodowy. Na równi z sędziami ławnicy uczestniczą w rozstrzyganiu spraw przed sądami pierwszej instancji. Są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Na wniosek przekazany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, rada miasta przeprowadza wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019. Potrzeba 60 osób, a kandydatów można zgłaszać do 6 kwietnia 2018 roku. Ławnikiem może być osoba, która ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw. Kandydaci powinni być zatrudnieni, prowadzić działalność gospodarczą lub mieszkać w Poznaniu co najmniej od roku. Trzeba mieć skończone 30 lat (ale nie więcej niż 70), wykształcenie co najmniej średnie i stan zdrowia, który pozwala na pełnienie obowiązków ławnika. Na liście wymagań jest również nieskazitelny charakter. Ławnikiem nie może zostać osoba, która jest zatrudniona w sądach, prokuraturze czy policji albo pracująca w innych instytucjach, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Kandydatami nie mogą być też adwokaci, radcowie prawni i aplikanci, duchowni, żołnierze w czynnej służbie, funkcjonariusze służby więziennej i radni gminy, powiatu i województwa. Kandydaturę ławnika mogą zgłaszać stowarzyszenia i inne zarejestrowane organizacje społeczne i zawodowe – z wyjątkiem partii politycznych. Swojego kandydata zgłosić może też grupa 50 osób, które na stale mieszkają w Poznaniu i mają prawa wyborcze. Gdy kandydata proponuje organizacja, do zgłoszenia trzeba dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (lub innego rejestru) dotyczący organizacji. Jeśli proponują go poznaniacy – potrzebna jest lista osób popierających kandydata. Powinny się na niej znaleźć dane osobowe i podpisy zgłaszających. Sami kandydaci również powinni przygotować komplet dokumentów – ich pełną listę można znaleźć na stronie internetowej: www.poznan.pl/lawnicy. Kompletne zgłoszenia przyjmowane są w urzędzie miasta (plac Kolegiacki 17), w pok. 144 i 170 (pierwsze piętro), w poniedziałki w godz. 7:30-17, od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30 oraz za pośrednictwem poczty do 6 kwietnia 2018 roku. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy urzędu miasta pod numerem telefonu: 61 646 33 44. Więcej szczegółów na temat wyborów, wzory karty zgłoszenia i wymaganych oświadczeń zamieszczono na stronie internetowej: www.poznan.pl/lawnicy.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …