Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich będzie prawdziwym forum wymiany poglądów na temat sytuacji w polskim sądownictwie. Swój udział zgłosiło 1000 sędziów! To najlepiej pokazuje jak pilna i konieczna była potrzeba zwołania Kongresu. Każdy z uczestników będzie mógł zapisać się do głosu w dyskusji, a ci, którzy nie przyjadą do Warszawy będą mogli oglądać debatę dzięki transmisji na żywo na stronach www.krs.pl i www.iustitia.pl Kongres organizuje Krajowa Rada Sądownictwa we współpracy ze stowarzyszeniami sędziowskimi: Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszeniem Sędziów Themis, Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych Pro Familia. Początek 3 września (sobota) 2016 r. g. 9.30
Ramowy program: 09:30 – 10:00 ? powitanie gości i wprowadzenie do Kongresu 10:00 – 11:30 – wystąpienia referentów, wśród których m.in. – Nuria Díaz Abad ? Przewodnicząca Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych (ENCJ), – Prof. András Baka ? b. Prezes SN Węgier, b. Sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, – Sędzia Nils Engstad – Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE), – Sędzia Thomas Guddat ? Prezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów oraz Wiceprezes MEDEL, – Prof. Ryszard Piotrowski – Uniwersytet Warszawski, – Prof. Marek Safjan – Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, – Prof. Andrzej Zoll – były Prezes Trybunału Konstytucyjnego 11:30 – 12:15 – dyskusja uczestników z udziałem zaproszonych gości 12:15 – 13:00 – przerwa 13:00 – 15:30 – ciąg dalszy dyskusji 15:30 – 16:15 ? przerwa 16:15 – 17:00 – dyskusja nad uchwałami 17:00 – 17:30 – podsumowanie i zakończenie Kongresu Sędzia Waldemar Żurek Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Sądownictwa Już ponad tysiąc sędziów wyraziło zainteresowanie Nadzwyczajnym Kongresem Sędziów Polskich. Zgłoszenia ponadlimitowe były początkowo umieszczone na liście rezerwowej, gdyż nie mieliśmy pewności, że będziemy w stanie zapewnić miejsce dla więcej niż 400 osób. Od początku było dla nas jednak priorytetem umożliwienie udziału w Kongresie każdemu sędziemu, który taką wolę wyrazi. W związku z tym udało nam się pozyskać dodatkowe pomieszczenia i z przyjemnością informujemy, że wszystkie dotąd zgłoszone osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w Kongresie. Oczywiście będzie to dla nas ogromne wyzwanie organizacyjne. Z góry przepraszamy za ewentualne niedogodności, które będą mogły się z tym wiązać i prosimy o wyrozumiałość. Kongres odbędzie się w 4 salach położonych na IV. Piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Są to sale: Warszawska, Starzyńskiego, Broniewskiego i Gagarina. W tej chwili nie możemy jeszcze wskazać w której z sal zostanie przydzielone Państwu miejsce ? odpowiednia lista będzie dostępna w dniu kongresu. Zapewniamy jednak, że w każdej z sal będą umieszczone telebimy, umożliwiające śledzenie obrad na żywo. Niezależnie od tego, w której Sali zostanie uczestnikowi przydzielone miejsce, każdy będzie mógł zabrać głos w ramach ?otwartej trybuny? na głównej sali obrad. Każdy sędzia – uczestnik obrad będzie brał udział w głosowaniach. Z uwagi jednak na to, że organizacja kongresu wymaga pewności co do liczby uczestników prosimy wszystkie osoby z listy rezerwowej, które otrzymają identycznego w treści maila, o OBOWIAZKOWE POTWIERDZENIE, że wezmą udział w Kongresie na zasadach wskazanych powyżej. Brak odpowiedzi do 28 sierpnia br. będzie uznany za rezygnację z udziału. Potwierdzenia proszę przesyłać na adres kongres.sedziow@iustitia.pl. Bieżące informacje o Kongresie są dostępne na stronie http://iustitia.pl/kongres-sedziow Sprawnie działający wymiar sprawiedliwości oraz niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej sądownictwo to fundament ochrony podstawowych praw i wolności obywateli, podstawa państwa prawa, a także gwarancja stabilności gospodarczej Polski. W środowisku sędziowskim zgłaszane są postulaty przeprowadzenia powszechnej debaty na temat obecnej sytuacji sądownictwa w Polsce i zagrożeń niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Krajowa Rada Sądownictwa podziela opinie o potrzebie przeprowadzenia takiej debaty i we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszeniem Sędziów Themis, Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych Pro Familia postanawia zwołać na 3 września 2016 r. Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Głównymi tematami Kongresu będą: – sposób powoływania sędziów i ocena odmowy powołania przez Prezydenta RP kandydatów na stanowiska sędziowskie, – nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądami w świetle przepisów nowej ustawy – Prawo o prokuraturze, – niezależność sądów i niezawisłość sędziów w świetle planowanych zmian w regulacjach prawnych dotyczących sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego. – ocena sytuacji związanej z działaniami władzy ustawodawczej i wykonawczej wobec Trybunału Konstytucyjnego, w tym konsekwencje niepublikowania orzeczeń Trybunału, – projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Krajowa Rada Sądownictwa apeluje do wszystkich sędziów o uczestnictwo w Kongresie Sędziów Polskich.

XXX
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia wraz z Krajową Radą Sądownictwa postanowili zwołać na 3 września 2016 r. Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich w Warszawie. Sprawnie działający wymiar sprawiedliwości oraz niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej sądownictwo to fundament ochrony podstawowych praw i wolności obywatel, podstawa państwa prawa, a także gwarancja stabilności gospodarczej Polski. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym w środowisku sędziowskim postulatom powszechnej debaty na temat sądownictwa, zagrożeń dla niezawisłości sędziów i niezależności sądów – Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia wraz z Krajową Radą Sądownictwa postanowili zwołać na 3 września 2016r. (sobota, godzina 10:00-16:00) Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Kongres odbędzie się w Warszawie. Apelujemy do wszystkich sędziów, niezależnie od tego czy są członkami w/w stowarzyszeń, czy są w czynnej służbie, w stanie spoczynku, na delegacji o uczestnictwo w Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich. Zgłoszenia do udziału w Kongresie prosimy kierować na adres mailowy: kongres.sedziow@iustitia.pl. Uprzejmie prosimy o to, by w zgłoszeniu zawarte były: imię, nazwisko, sąd.
STANOWISKO SSP IUSTITIA
Parlament zakończył prace nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Wbrew zapowiedziom większości parlamentarnej nie kończy ona kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, lecz daje władzy wykonawczej pełną kontrolę nad sądem konstytucyjnym, co stanowi oczywiste naruszenie zasady trójpodziału władzy zawartej w art.10 ust.1 Konstytucji RP i zagraża praworządności. Przepisy uchwalonej ustawy, wbrew orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego i zaleceniom Komisji Weneckiej, nakazują Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego dopuszczenie do orzekania trzech sędziów wybranych w grudniu 2015 roku na miejsca wcześniej już prawidłowo obsadzone. Ustawa nie pozwala też na ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 roku. Najbardziej kuriozalnym zapisem ustawy jest rozwiązanie naruszające zasadę podejmowania przez Trybunał rozstrzygnięć większością głosów . Uregulowanie to pozwala kilku sędziom Trybunału na zablokowanie możliwości wydania wyroku pomimo poparcia określonego rozstrzygnięcia przez większość sędziów Trybunału. Wprowadzone zmiany dotyczące kolejności rozpoznawania spraw, zasad wyboru Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów naruszają niezależność sądu konstytucyjnego. Uchwalona ustawa pozbawia Trybunał Konstytucyjny możliwości sprawowania skutecznej kontroli konstytucyjnej nad działaniami władzy ustawodawczej. Stanowi to systemowe zagrożenie dla praworządności a tym samym dla praw obywateli gwarantowanych przepisami Konstytucji RP. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 126 ust.2 Konstytucji RP czuwa nad jej przestrzeganiem. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym łamie wiele zawartych w niej zasad i stanowi zagrożenie dla istnienia w Polsce demokracji i funkcjonowania państwa prawnego. Apelujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o skorzystanie z uprawnień przewidzianych w art. 122 ust.3 i 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i o odmowę podpisania ustawy, bądź też skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Sprawowany przez Prezydenta urząd czyni Go strażnikiem Konstytucji a ustawa uchwalona 7 lipca b.r. niweczy podstawowe wartości będące podwalinami demokracji.
Zarządy: Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?IUSTITIA? Stowarzyszenia Sędziów Themis Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce Pro Familia

XXX
Sz. P. Krystian Markiewicz Prezes Zarządu Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA”
Szanowny Panie Prezesie, Medel z wielką uwagą i troską obserwuje rozwój sytuacji związany z polskim wymiarem sprawiedliwości Z tego też powodu przedstawiciele MEDEL w osobach vice przewodniczącego Thomasa Guddata i oraz Anny Adamskiej ? Gallant będą uczestniczyć w obradach Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich, który odbędzie się w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie, organizowanego przez Krajową Radę Sądownictwa i stowarzyszenia sędziowskie. W załączeniu przesyłam list MEDEL z dnia 12 sierpnia 2016 r. skierowany do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Załączam pozdrowienia,
Dragana Boljević Sekretarz generalna MEDEL
XXX
Organizatorzy Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich chcieliby umożliwić udział w toczącej się dyskusji również przedstawicielom władzy wykonawczej i ustawodawczej. Dlatego zaproszenia do udziału w Kongresie zostały skierowane m.in. do: – Prezydenta RP Andrzeja Dudy; – Premier RP Beaty Szydło; – Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego; – Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego; Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości – Ryszarda Terleckiego Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej – Sławomira Neumanna Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Kukiz`15 – Pawła Kukiza Przewodniczącego Klubu Poselskiego Nowoczesna – Ryszarda Petru Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego – Władysława Kosiniak-Kamysza Przewodniczącego Koła Poselskiego Wolni i Solidarni – Kornela Morawieckiego Wicemarszałka Sejmu RP – Barbary Dolniak

Sprawdź także

Metryki tęczowych dzieci

Dzieci urodzone w tęczowych rodzinach za granicą jednak będą miały polskie akty urodzenia? Polski sąd …