Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Najem pojazdu zastępczego

Najem pojazdu zastępczego

Prawie każdy z nas korzysta z samochodu. Zdarza się, że dochodzi do szkody, pojazd musi trafić do warsztatu. Do niedawna uzyskanie pojazdu zastępczego z OC sprawcy na czas naprawy było drogą przez mękę. Od jakiegoś czasu obserwujemy jednak, że powstał wyspecjalizowane firmy, które udostępniają poszkodowanemu samochód i same dochodzą …
…potem odszkodowania od ubezpieczyciela. Sprawami tego rodzaju zarzucone są warszawskie sądy gospodarcze, a na ich przykładzie widać także, że brak jednoznacznej regulacji w prawie prowadzi do różnego rodzaju patologii, jak np. obowiązywanie w ramach jednej wypożyczalni 5 cenników, zmienianych w znany tylko tej firmie sposób. Z drugiej strony skąd poszkodowany ma wiedzieć gdzie wynająć samochód, aby dostać bez problemów zwrot kosztów?
Na zorganizowanej przez SSP Iustistia 5 listopada w Hwarszawskim hotelu Intercontinental konferencji chcielibyśmy omówić te przypadki, jak również zastanowić się co można zrobić, aby sprawy te nie blokowały sądów gospodarczych (np. w Niemczech są tabele akceptowanych kosztów najmu, a u nas do każdej sprawy trzeba zasięgać opinii biegłego).
Sprawy dotyczące najmu pojazdu zastępczego w przypadku, gdy szkoda jest likwidowana z OC sprawcy, tylko pozornie wyglądają na standardowe sprawy gospodarcze. Jednakże takimi nie są. Brak uregulowania sposobu likwidacji szkody w tym zakresie powoduje, że sprawy te stały się poważnym problemem w sądach, powoli stając się również doniosłym problemem społecznym, skutkującym nawet interwencją kierownictwa sądów warszawskich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Problem jest wart uwagi z kilku względów.
Po pierwsze, wobec stopniowego zwiększania ochrony poszkodowanego przez ustawodawcę i judykaturę (czego uwieńczenie stanowi uchwała SN (7) z 17.11.2011 r., III CZP 5/11, Biul. SN Nr 11/2011, s. 5. I n.), zaczęły w błyskawicznym tempie powstawać nowe wypożyczalnie, które specjalizują się właśnie w wypożyczaniu powypadkowych pojazdów zastępczych. Poważnym problemem staje się kwestia wysokości stosowanych przez wypożyczalnie pojazdów zastępczych stawek najmu ? w przypadku najmów powypadkowych. Stawka ta zasadniczo może być nawet do kilku razy wyższa niż zwyczajowe stawki. Argumentowane jest to znaczną i dla ubezpieczycieli niezrozumiałą marżą firm wynajmujących pojazdy zastępcze. Stosowanie bowiem rażąco wysokich stawek czynszu najmu i następnie refundowanie ich z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy kolizji drogowej skutkuje w perspektywie zwiększeniem składek ubezpieczeniowych, albowiem oczywiste jest, że zakłady ubezpieczeń będą próbowały przerzucić ciężar nowych obowiązków na ubezpieczających.
W tym zaś kontekście usatysfakcjonowanymi będą tylko wypożyczalnie pojazdów zastępczych, które poprzez windowanie stawek czynszu najmu będą zwiększały swoje dochody. Należy wreszcie dodać, że z uwagi na coraz większy zakres powyższego, zjawiska stawek tych lege lata nie sposób uznać za zawyżone, albowiem znajdą się co najmniej dwa inne podmioty, które będą stosować stawki w analogicznej wysokości. Dlatego też istotne jest, by określić czy są jakieś granice uprawnień poszkodowanego w wyborze sposobu likwidacji szkody z OC sprawcy i jeśli takowe są ? to jak należy je wytyczać. Po drugie, kontrowersje ze sposobem określenia dopuszczalnego rozmiaru szkody z tytułu najmu pojazdu zastępczego spowodowały wręcz zalew tego typu spraw do sądów, w szczególności do sądów warszawskich. Co więcej, zjawisko zalewania sądów warszawskich wciąż narasta.
Postulat szybkości postępowania, wyrażony przykładowo w ostatniej nowelizacji KPC, która weszła w życie 3.5.2012 r., a poprzez dodanie w art. 6 paragrafu drugiego, sprawia, że to nie tylko sąd ma dążyć do jak najszybszego zamknięcia rozprawy, ale również strony. Obecnie do sądów warszawskich gospodarczych wpływa nawet po kilkanaście tysięcy spraw rocznie z powództwa wypożyczalni pojazdów zastępczych przeciwko ubezpieczycielom sprawcy szkody. Powyższe wydłuża termin oczekiwania na pierwszą rozprawę w innych sprawach znajdujących się w referetach sędziów, jak również uniemożliwia rozstrzyganie większej ilość spraw niezwiązanych z tą problematyką. Należy jednocześnie dodać, że każda sprawa związana z najmem pojazdu zastępczego ma swoją specyfikę i nie może być rozstrzygana według określonego wzoru. Jednocześnie w sprawach tych najczęściej wnioskowany jest dowód z przesłuchania świadka ? poszkodowanego. Z uwagi na stanowisko pełnomocników procesowych, jak również charakterystykę sprawy, przeprowadzenie tego dowodu w drodze pomocy sądowej nie jest celowe, a niekiedy nie jest możliwe. Powyższe oznacza podróżowanie świadków z całej Polski do Warszawy tylko po to, aby złożyć najczęściej pięciominutowe zeznania.
Powyższe obniża rangę wymiaru sprawiedliwości i bardzo często rodzi pytania świadków o przyczynę wezwania przed sąd. Niemniej z uwagi na niemożliwość a priori oceny przydatności zeznań świadka do rozstrzygnięcia sprawy, rezygnacja z takiego dowodu nie jest możliwa. Ponadto, przyczynia się to do zwiększenia kosztów procesu. W sprawach tych bowiem co do zasady wnioskowany jest też dowód z opinii biegłego. Wcale nierzadką sytuacją są przypadki, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 200?300 zł, a koszty procesu kilkakrotnie przewyższają tę wartość. Oczywiście ostatecznie ten ciężar poniesiemy wszyscy jako konsumenci zakładów ubezpieczeń. Powyższe nie sprzyja szybkiemu rozpoznawaniu i rozstrzyganiu spraw, a ponadto blokuje dostęp obywatelom do sądów gospodarczych w innych sprawach.

Sprawdź także

Pushbacki pozostaną

Rzecznik: wyeliminować pushbacki z polskiego prawa. Odpowiedź MSWiA Przepisy pozwalające na zawracanie cudzoziemców, przekraczających polską …