Finansowanie pomostowe

Narada KRS i RPO

Omówienie formuły współpracy, ochrona niezawisłości sędziów i niezależności sądów oraz zagwarantowanie praw i wolności jednostki to najważniejsze tematy poruszane podczas spotkania członków Krajowej Rady Sądownictwa z dr Adamem Bodnarem Rzecznikiem Praw Obywatelskich podczas posiedzenia plenarnego 4 listopada 2015 r. Dr Adam
Bodnar podkreślił, że niezależność sądów i niezawisłość sędziów są bardzo ważne z punktu widzenia ustrojowego, ale też ochrony praw i wolności jednostki. W ostatnim czasie Rzecznik Praw Obywatelskich zaangażował się w ochronę sądownictwa, np. poprzez włączenie się do sprawy dotyczącej żądania przez Ministra Sprawiedliwości dostępu do akt sądowych. Wyrok, który zapadł w Trybunale Konstytucyjnym jest zgodny ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa i Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednak, jak podkreślono w dyskusji, nadal nie został rozwiązany problem dostępu do akt elektronicznych.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na swoją aktywność w sprawach, które czekają na rozstrzygnięcie w Trybunale Konstytucyjnym, a dotyczą nieprawidłowości na linii władza sądownicza i władza wykonawcza, np., gdy sędzia wnioskuje o przeniesienie na inne miejsce służbowe a Minister Sprawiedliwości nie wyraża zgody czy skargi związanej z odwoływaniem sędziów z delegacji przez Ministra Sprawiedliwości. Rzecznik Praw Obywatelskich zadeklarował zaangażowanie w badanie decyzji wymiaru sprawiedliwości, gdy są one nagłaśniane przez media i krytykowane. Rzecznik chciałby także korzystać ze swoich uprawnień do wnoszenia kasacji w sprawach karnych i ujednolicania orzecznictwa i to nie tylko wtedy, kiedy obywatel potrzebuje pomocy, ale także wtedy, kiedy działanie Rzecznika Praw Obywatelskich ma charakter wyprzedzający. Jak stwierdził dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być przyjacielem sądu i przedstawiać dodatkowe argumenty, które pomogą sądowi podjąć decyzję. Ważne jest, by osoby prywatne miały zapewniony właściwy dostęp do środków zaskarżenia. Należy rozważyć, dlaczego nie działa prawidłowo ustawa o pozwach zbiorowych i rozwiązać problemy związane ze statusem i wynagrodzeniem biegłych sądowych, sposobem ich powoływania, rzetelnością przygotowywanych przez nich opinii.
Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich także nowelizacja Kodeksu Postepowania Karnego może rodzić problemy związane z koniecznością zagwarantowania pomocy prawnej dla stron. Podczas spotkania Rzecznik Praw Obywatelskich zapewnił, że w swojej pracy będzie prowadził dialog z organem konstytucyjnym jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa i stał na straży postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. sędzia Waldemar Żurek Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Sądownictwa

Sprawdź także

Solidarność z sędziami

My, sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami Unii Europejskiej, żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy niezależnych sędziów …