Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Narada sędziów europejskich w stolicy

Narada sędziów europejskich w stolicy

Przyszłość Wymiaru Sprawiedliwości w Europie to temat Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ), które w dniach 1-3 czerwca 2016 r. odbędzie się w Warszawie. W tym roku Krajowa Rada Sądownictwa po raz drugi (po raz pierwszy 10 lat temu) będzie gospodarzem Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa.
Jest to wyraz wysokiej oceny zaangażowania Rady w rozwój współpracy międzynarodowej i jej działań na rzecz budowy europejskiej przestrzeni sprawiedliwości. W tegorocznym Zgromadzeniu weźmie udział ponad stu reprezentantów rad sądownictwa z 30 krajów europejskich oraz przedstawiciele instytucji unijnych, świata akademickiego i organizacji prawniczych z całej Europy (m.in.: EJTN, CCJE, CEPEJ, CCBE, OBWE1) w tym lord Geoffrey Vos, Przewodniczący ENCJ oraz prof. Koen Lenaerts, Prezes Trybunału Sprawiedliwości UE.
Europejska Sieć Rad Sądownictwa powstała w 2004 r. w Rzymie. Zrzesza rady sądownictwa oraz niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej instytucje działające na rzecz niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów w krajach Unii Europejskiej. Krajowa Rada Sądownictwa jest członkiem – założycielem tej organizacji. Wchodzi także w skład Komitetu Sterującego zarządzającego Siecią między posiedzeniami Zgromadzenia Ogólnego. Ponadto członkowie Rady kilkakrotnie byli wybierani do organów zarządzających Sieci: w latach 2008-10 SSN Teresa Flemming-Kulesza wchodziła w skład trzyosobowej Rady Wykonawczej (Executive Board), a od 2012 roku SSN Katarzyna Gonera reprezentuje polską Radę w Komitecie Sterującym i od 2014 roku zasiada w Radzie Wykonawczej, której skład został poszerzony do siedmiu osób. Główne cele ENCJ to: – współpraca rad sądownictwa oraz sędziów z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw starających się o akcesję do Unii; wymiana doświadczeń dotyczacych organizacji sądownictwa oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości; przekazywanie specjalistycznej wiedzy, doświadczeń i propozycji instytucjom Unii Europejskiej oraz innym organizacjom, – wspieranie niezależnego sądownictwa oraz upowszechnianie dobrych praktyk w celu zapewnienia sprawnego i szybkiego działania wymiaru sprawiedliwosci. Promowanie działalności Rad Sądownictwa jako gwarantów niezależności wymiaru sprawiedliwości.
Program Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ): Środa, 1 czerwca 2016 r. g. 14.30 ? 17.00 Sesja zamknięta poświęcona sprawom związanym z zarządzaniem Stowarzyszeniem ENCJ Czwartek, 2 czerwca 2016 r. Aula kolumnowa im. prof. dr Antoniego Kleszczyńskiego siedziba Prokuratury Krajowej, ul. Rakowiecka 26 g. 9.30 ? 10.00 Otwarcie obrad plenarnych – Geoffrey Vos, Przewodniczący ENCJ; Dariusz Zawistowski, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich g. 10.00 ? 12.00 Wyniki prac projektów 2015-2016 • Projekt 1: Niezależność oraz odpowiedzialność sądownictwa i prokuratury • Projekt 2: Standardy VI ? udział przedstawicieli społeczeństwa w zarządzaniu sądownictwem g. 13.30 ? 15.00 Wymiar Sprawiedliwości w roku 2035 ? sesja prognoz • Wymiar Sprawiedliwości w roku 2035 ? ?Od teleprezentacji do sądów online i sztucznej inteligencji”, prof. Richard Susskind (Wlk. Brytania), • Wymiar Sprawiedliwości w roku 2035 ? Perspektywa Europejska, Francesco Fonseca de Morillo ? Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, Konsumentów i Równości Płci, Komisja Europejska • Sędzia w roku 2035, Geoffrey Vos g. 15.30 ? 16.00 Wymiar sprawiedliwości w roku 2020 Sesja plenarna: 5-minutowe prezentacje objaśniające cele krajowych systemów sądownictwa do roku 2020 przedstawione przez 5 członków i obserwatorów g. 16.00 ? 17.30 Dyskusja w 5 grupach na temat przedstawionych celów Piątek, 3 czerwca 2016 r. Aula kolumnowa im. prof. dr Antoniego Kleszczyńskiego siedziba Prokuratury Krajowej, ul. Rakowiecka 26 g. 9. 30 ? 11.00 Sesja plenarna na temat przyszłości wymiaru sprawiedliwości w Europie • Perspektywy przyszłego dialogu sądownictwa w Europie – Koen Lenaerts, Prezes Trybunału Sprawiedliwości UE • Perspektywy współpracy w obszarze Wymiaru Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Diana Wallis, Przewodnicząca Europejskiego Instytutu Prawa (b. członek i Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego) • Perspektywy dla Rad Sądownictwa i samorządności – David Kosař, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Politologii na Uniwersytecie Masaryka w Brnie g. 11.30 ? 12.00 Projekt 3: Finansowanie Sądownictwa g. 12.00 ? 13.00 Zarządzanie Stowarzyszeniem ENCJ • Przyjęcie projektów na lata 2015/16 • Raport z seminarium poświęconego terminowości (listopad 2015 r.) • Przyjęcie planu prac ENCJ na lata 2016-2017 • Przyjęcie Deklaracji Warszawskiej g.13.00 Zamknięcie obrad DEBATA Z UDZIAŁEM PROF. KOENA LENAERTSA ? PREZESA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ Krajowa Rada Sądownictwa i Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego organizują 3 czerwca 2016 r. debatę ?SYTUACJA SĄDOWNICTWA W POLSCE I W EUROPIE? z udziałem prof. Koena Lenaertsa, Prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prof. Andrzeja Rzeplińskiego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, prof. Małgorzaty Gersdorf, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i prof. Marka Zirk-Sadowskiego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. W debacie uczestniczyć będą także sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych oraz członkowie stowarzyszeń sędziowskich. Warszawa, 3 czerwca 2016 r. Sąd Najwyższy, sala im. Stanisława Dąbrowskiego (3 piętro), g.14:30 Program – ?Wzajemne zaufanie pomiędzy sądami krajów Unii Europejskiej? prof. Koen Lenaerts, Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – ?Być sędzią?, prof. Andrzej Rzepliński, Prezes Trybunału Konstytucyjnego -?Nadzór administracyjny Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nad sądami powszechnymi?prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego – ?Relacje pomiędzy sądami administracyjnymi a sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym?, prof. Marek Zirk-Sadowski, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Dyskusja z udziałem: – prof. Marka Safjana, sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – prof. Macieja Szpunara, rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16:30 ? 17:00 Podsumowanie i zamknięcie debaty.
XXX
Prof. Koen Lenaerts (ur. 1954 r.) ? profesor prawa europejskiego na Katholieke Universiteit Leuven (od 1983); referendarz w Trybunale Sprawiedliwości (1984-1985); profesor w Kolegium Europejskim w Brugii (1984-1989); członek palestry (avocat au barreau) w Brukseli (1986-1989); visiting profesor w Harvard Law School (1989); sędzia Sądu Pierwszej Instancji (1989 ? 2003); od 7 października 2003 r. sędzia Trybunału Sprawiedliwości; wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości (2012-2015); od 8 października 2015 r. Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sprawdź także

Sędziowie uratowali kraj

Prezydent elekt Joe Biden: „Chciałbym powiedzieć, że nikt tego nie przewidział, ale to nie jest …