Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Naruszenie prawa do obrony

Naruszenie prawa do obrony

W nieustającym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje problematyka przestrzegania przez sądy przysługującego obywatelom prawa do obrony na każdym stadium postępowania karnego. W ostatnim czasie Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację w dwóch sprawach, w których na etapie postępowania wykonawczego doszło
do rażącego naruszenia prawa osób skazanych do obrony.
Mec. Tomasz Rychlicki, główny specjalista w Zespole Prawa Karnego w Biurze RPO: ?W sprawie Pana Adriana R. Sąd Rejonowy w P. o terminie posiedzenia, na którym miał być rozpoznawany wniosek kuratora o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności wobec Pana R. nie powiadomił skazanego prawidłowo. Zawiadomienie to zostało bowiem wysłane na inny adres, niż wskazany przez Pana Adriana, wskutek czego nie mógł on odebrać tej korespondencji. Sąd jednakże uznał zawiadomienie za skutecznie doręczone i procedował dalej. W konsekwencji uniemożliwiono skazanemu przedstawienie argumentów, które przemawiałyby na jego korzyść i mogłyby przekonać Sąd, aby nie uwzględnił wniosku kuratora. Tej możliwości nie można przecież z góry wykluczyć, zwłaszcza, że decyzja Sądu w tym względzie miała charakter fakultatywny, a nie obligatoryjny?.
Mec. Joanna Grzegorzewska, główny specjalista w Zespole Prawa Karnego w Biurze RPO: ? W postępowaniu wykonawczym skazany może korzystać z pomocy obrońcy. W omawianej sprawie skazany Pan Dariusz R. ustanowił obrońcę w postępowaniu wykonawczym. Niestety, obrońca nie został zawiadomiony przez Sąd o terminie posiedzenia odwoławczego, w przedmiocie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego z odbycia reszty kary pozbawienia wolności i nie uczestniczył w tym postępowaniu. Tak więc obrońca został pozbawiony możliwości zaprezentowania przed Sądem argumentacji korzystnej dla skazanego. W efekcie, Sąd II instancji orzekając w sprawie skazanego, rażąco uchybił jego prawu do obrony?.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …