Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Nie ma podatków od alimentów

Nie ma podatków od alimentów

Brak zwolnienia od podatku alimentów ustalonych w ugodach sądowych jest niezgodny z konstytucją. Tak brzmi podstawowa teza wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący braku zwolnienia od podatku alimentów ustalonych w ugodach sądowych. Wyrok jest ostateczny. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w zakresie, w jakim przepis ten wyłącza stosowanie zwolnienia od podatku wobec alimentów ustalonych w ugodach sądowych, jest niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 konstytucji.
Kwestionowany przepis został zmieniony ustawą z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nowelizująca uwzględniła powstałe w związku z tym przepisem wątpliwości. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego utrata mocy obowiązującej zaskarżonego przepisu nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania, gdyż na jego podstawie mogą być podejmowane indywidualne akty stosowania prawa. Zawarcie ugody będącej efektem polubownego załatwienia sprawy dotyczącej alimentów, może przesądzać o lepszej ściągalności tych zobowiązań. Trybunał stwierdził, że kwestionowany przepis jest sprzeczny z celem przepisów o alimentach. Prowadzi bowiem do dyskryminacji zobowiązań alimentacyjnych, których obowiązek wynika z ugody sądowej, czyli polubownego załatwienia sprawy.
Zgodnie z konstytucją państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej powinno uwzględniać dobro rodziny. W związku z tym celem przepisów podatkowych musi być wzmacnianie obowiązku alimentacyjnego miesięcznie na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, dzieci bez względu na wiek otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny, w wyniku obowiązywania innych przepisów oraz na rzecz innych osób do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Zdaniem Trybunału nie ma podstaw do zróżnicowania osób otrzymujących alimenty w zależności od tego, czy alimenty są wynikiem wyroku sądu czy ugody sądowej.
Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, sprawozdawcą był sędzia TK Zbigniew Cieślak. Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …