Najnowsze informacje

Nie ma procesu bez wpisu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przez sędzię Katarzynę Wolną – Kubicką sprawy ze skargi M.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia […], nr […] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 2003 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia postanowił odrzucić skargę. Pismem z dnia […] M. S., reprezentowana przez doradcę podatkowego B.D., zaskarżyła decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w P. z dnia […], nr […], którą organ I instancji ustalił skarżącej zryczałtowany podatek dochodowy za 2003 rok w kwocie […] zł. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów.
Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 3 sierpnia 2011 r. pełnomocnik skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie […] zł., w kasie Sądu albo na rachunek bankowy Sądu, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższego zarządzenia został skutecznie doręczony pełnomocnikowi skarżącej w dniu 09 sierpnia 2011 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru ), a zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 16 sierpnia 2011 r. W zakreślonym w zarządzeniu terminie, tj. w dniu 16 sierpnia 2011 r., skarżąca złożyła wniosek o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, który postanowieniem referendarza z dnia 02 listopada 2011 r. został oddalony.
Wobec powyższego, pełnomocnik skarżącej został wezwany zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 22 listopada 2011 r. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie […] zł., w kasie Sądu albo na rachunek bankowy Sądu, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został skutecznie doręczony pełnomocnikowi strony w dniu 24 listopada 2011 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru), a zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 1 grudnia 2011 r. Do chwili obecnej wpis sądowy nie został uiszczony.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, zważył co następuje: Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; zwana dalej p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Natomiast stosownie do art. 220 § 3 powołanej ustawy skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.
W niniejszej sprawie odpis zarządzenia zawierający wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi został skutecznie doręczony pełnomocnikowi skarżącej w dniu 24 listopada 2011 r., a zatem siedmiodniowy termin do uiszczenia wymaganego wpisu upłynął z dniem 01 grudnia 2011 r. W zakreślonym terminie skarga nie została opłacona. W tym stanie rzeczy, mając na uwadze fakt, że brak wpisu od skargi czyni skargę niedopuszczalną, na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a., należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …