Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Nie podali wartości sporu

Nie podali wartości sporu

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Mirella Ławniczak po rozpoznaniu w dniu 05 czerwca 2014 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. M. i W. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] listopada 2013 roku Nr […] w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2011 rok;postanawia odrzucić skargę.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 01 kwietnia 2014 roku, na Skarżących solidarnie został nałożony obowiązek usunięcia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, braków formalnych skargi poprzez podanie wartość przedmiotu zaskarżenia. Wezwanie zostało doręczone adresatom w dniu 03 kwietnia 2014 roku. Pomimo upływu zakreślonego terminu Skarżący nie wykonali nałożonego na nich obowiązku. Skarżący zostali pouczeni, że nieusunięcie braku formalnego spowoduje odrzucenie skargi – art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012, poz. 270 ze zm.). Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Zgodnie z art. 215 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012, poz. 270 ze zm.), w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty. Niedochowanie wskazanego wymogu stanowi brak formalny pisma. Zatem zgodnie z art. 49 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przewodniczący wezwał stronę do usunięcia braku formalnego pisma. Niewykonanie wezwania zaktualizowało obowiązek odrzucenia skargi.
Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 49 §1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …