Strona główna / Aktualności / Niedoróbki legislacyjne rządu

Niedoróbki legislacyjne rządu

Przedstawiając do uchwalenia posłom ustawy, rząd ?zapomina? o rozporządzeniach.

W obszarze zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje sposób realizacji przez organy administracji rządowej obowiązku wydawania aktów wykonawczych do ustaw ? czytamy w wystąpieniu prof. Ireny Lipowicz do Tomasza Arabskiego szefa Kancelarii prezesa rady Ministrów.
Występujące w tym zakresie zaległości – akcentuje prof. I. Lipowicz- w istotny sposób rzutują bowiem niekiedy na stan ochrony wolności i praw człowieka i obywatela. Rzecznikowi Praw Obywatelskich przekazano już uprzednio zapewnienie, iż stałą troską Rady Ministrów jest i będzie jak najszybsze usunięcie występujących w tym zakresie zaległości oraz terminowe wydawanie rozporządzeń. Jednakże z otrzymanej od Prezesa Rządowego Centrum Legislacji odpowiedzi na kolejne zapytanie w tej sprawie, wynika, że na dzień 25 sierpnia 2010 r. pozostawało 185 niezrealizowanych upoważnień do wydania aktu wykonawczego. Wprawdzie, według przekazanych danych, stan zaległości zmniejszył się w stosunku do dnia 30 czerwca 2010 r. (197), to przewyższa on podawaną na dzień 31 grudnia 2009 r. liczbę 171 niezrealizowanych upoważnień ustawowych i utrzymuje się na wysokim poziomie.
Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie – podkresla RPO- sygnalizował organom władzy wykonawczej uchybienia polegające na wydawaniu rozporządzeń ze znacznym opóźnieniem w stosunku do daty wejścia w życie ustawy. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego skutki opóźnienia są wyjątkowo niekorzystne, zarówno dla spójności systemu prawnego, jak i dla możliwości poprawnego stosowania przepisów ustawy, która ma być uzupełniona i doprecyzowana w akcie podustawowym. Oceniając stan prac legislacyjnych w ostatnich latach, jako Rzecznik Praw Obywatelskich wyrażam zaniepokojenie problemem pomijania niektórych zasad techniki prawodawczej, jak też wymogów sformułowanych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w zakresie wydawania aktów wykonawczych. Projekty tych aktów normatywnych winny być przygotowane już na etapie opracowywania projektu ustawy. Opóźnienia w tym zakresie nie pozwalają w konsekwencji na prawidłowe stosowanie przepisów ustawy, a co się z tym wiąże, nie dają obywatelom oczekiwanego poczucia pewności prawa. Moim zdaniem szczególnie niepokojące są przypadki niezrealizowanych upoważnień ustawowych, które na skutek planowanych nowelizacji ustaw mają zostać w przyszłości uchylone. Prowadzi to do osłabienia zaufania obywateli do stanowionego prawa, a w pewnych przypadkach, gdy brak przepisów wykonawczych uniemożliwia realizację uprawnień ustawowych, może powodować wymierne szkody po stronie jednostek.
Wobec powyższego prof. I.Lipowicz zwróciła się do T. Arabskiego z uprzejmą prośbą o poinformowanie o działaniach mających na celu zniwelowanie zasygnalizowanych przypadków niewykonywania upoważnień ustawowych, a następnie uchylania przepisów upoważniających.

Sprawdź także

PAD-aleć blokuje NSA

Prezydent chce, by TK zbadał, czy NSA może oceniać ważność prezydenckich powołań sędziowskich We wniosku …