Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / NIK o Prawach Człowieka

NIK o Prawach Człowieka

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach” – tak brzmi pierwszy artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Z okazji Dnia ONZ oraz przypadającej na ten rok 70. rocznicy uchwalenia Deklaracji w Warszawie odbyła się konferencja „Prawa człowieka w Polsce”. Gościem specjalnym była Birgit van Hout, Przedstawicielka Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka na Europę. W dyskusji wziął udział prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.

W czasie konferencji odbyło się pięć paneli dyskusyjnych dotyczących praw kobiet, praw imigrantów i uchodźców, praw osób z niepełnosprawnościami, praw osób młodych oraz osób LGBT. Spotkanie adresowane było przede wszystkim do organizacji pozarządowych i studentów.

Zabierając głos w dyskusji prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że Izba zajmuje się nie tylko kontrolowaniem wydatków publicznych, ale jest także strażnikiem wartości, jakimi są prawa człowieka. Przypomniał, że NIK zajmowała się m.in. tematyką równego wynagradzania kobiet i mężczyzn, czy równym dostępem kobiet z miast i wsi do opieki ginekologicznej. Jak wykazała jedna z kontroli, w administracji publicznej, spółkach komunalnych i skarbu państwa kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. Różnice nie wynikają jednak z naruszania przez pracodawców prawa równego traktowania płci – powiedział Krzysztof Kwiatkowski. Znaczące zróżnicowanie płac w grupach porównywalnych stanowisk spowodowane było przede wszystkim zakresem powierzonych obowiązków oraz większym udziałem mężczyzn w grupie stanowisk kierowniczych. Pracodawcy deklarowali, że przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia biorą pod uwagę przede wszystkim kwalifikacje i kompetencje pracownika, doświadczenie, charakter zajmowanego stanowiska i zadania, a nie płeć. Mimo zauważalnej już poprawy w tej dziedzinie, zdarzają się jeszcze przypadki zróżnicowania zarobków na podobnych stanowiskach.

Formą nierówności praw obywatelskich jest też utrudniony dostęp do finansowanych ze środków publicznych ambulatoryjnych świadczeń ginekologiczno – położniczych dla kobiet mieszkających na wsi. Choć standardy opieki okołoporodowej są jasno wyznaczone, część poradni ginekologicznych ma problemy z ich przestrzeganiem – potwierdził prezes Krzysztof Kwiatkowski. Nie wszystkim kobietom w ciąży wykonano pełny zakres zalecanych badań. Co gorsza znajdują się placówki, które nie gwarantują pacjentkom prawa do intymności. Jest wiele gmin, które w ogóle nie mają poradni ginekologicznych. Z tego powodu pacjentki z terenów wiejskich miały ograniczony dostęp do profilaktycznego programu zdrowotnego raka szyjki macicy.

Najwyższa Izba Kontroli ściśle współpracuje z Ośrodkiem Informacji ONZ w Warszawie. Ostatnio skontrolowała stan przygotowań Polski do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Oceniła je jako dobre i skuteczne. Cele składają się na Agendę 2030 – dokument podpisany przez 193 państwa ONZ. 17 celów związanych jest z rozwojem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Realizacja celów Agendy wymaga współpracy nie tylko rządów ale i Najwyższych Organów Kontroli (NOK). Dlatego NIK włączyła się w monitorowanie wdrażania ich przez państwo i samorządy. To największa kontrola NOK współpracujących w Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI). ONZ obiecała pomoc w promocji Agendy. Badania wykazały bowiem, że w Polsce aż 65% badanych nie słyszało o celach, 24% badanych słyszało o nich, ale nie wie dokładnie, co one oznaczają, a zaledwie 9% badanych słyszało o tych celach i wie, co one oznaczają.
*****
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 r. w Paryżu. Prace nad nią rozpoczęły się po II wojnie, kiedy świat zaczął dowiadywać się o zbrodniach popełnionych przez państwa Osi. Społeczność międzynarodowa zobowiązała się chronić godność i zapewnić sprawiedliwość każdemu człowiekowi, bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice. Deklaracja jest fundamentem i źródłem inspiracji dla wielu międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka. Potwierdza, że podstawowym obowiązkiem każdego państwa jest propagowanie takich standardów życia, które pozwalają nam korzystać z naszej godności i równości w warunkach swobody i wolności

Sprawdź także

Nie wolno się poddać

Wraz z początkiem roku 2022 nową dyrektorką Amnesty International w Polsce została Anna Błaszczak- Banasiak. …