Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / NIK prześwietli KNF

NIK prześwietli KNF

Na początku stycznia 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli rozpocznie kontrolę gospodarki finansowej KNF. Kontrola obejmie też sprawę wynajmu przez KNF budynku biurowego, do którego w 2018 r. przeprowadziła się Komisja i jej Urząd. Badanie odbędzie się w ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r.

Kontrola budżetowa jest coroczną kontrolą planową, przeprowadzaną w jednostkach wydatkujących środki budżetowe. W ramach kontroli badana jest w szczególności realizacja wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowych ze środków publicznych. Badanie opiera się na próbie operacji finansowych wybranych zarówno metodą losową, jak i z uwzględnieniem analizy ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. W ramach analizy NIK uwzględnia napływające sygnały, skargi, wnioski i doniesienia prasowe, w tym takie jak obecnie dotyczące wynajmu siedziby. Badane są także m. in. wybrane postępowania o udzielenie zamówień publicznych i umowy zawierane przez Urząd. Oprócz tego sprawdzana jest prawidłowość sprawozdań budżetowych. W czasie badania analizowana jest także wykonanie dochodów budżetowych, w tym egzekwowanie kar przez Komisję.

Komisja Nadzoru Finansowego jest centralnym organem administracji publicznej, sprawującym nadzór nad rynkiem finansowym. Nadzorem objęty m. in. rynek bankowy, ubezpieczeniowy, kapitałowy, fundusze emerytalne, instytucje płatnicze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa. W skład KNF wchodzą przewodniczący i jego dwaj zastępcy, ministrowie albo ich przedstawiciele właściwi do spraw instytucji finansowych, gospodarki i zabezpieczenia społecznego. Oprócz nich w skład Komisji wchodzą Prezes NBP albo delegowany przez niego członek Zarządu NBP oraz przedstawiciel Prezydenta RP. Od 1 stycznia 2019 r. zmieni się formuła prawna działania Komisji i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, a skład Komisji rozstanie rozszerzony o przedstawiciela Prezesa Rady Ministrów oraz trzech członków z głosem doradczym – przedstawicieli Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra koordynatora służb specjalnych. Specyfika wykonania budżetu państwa polega na tym, że KNF i obsługujący ją Urząd pokrywają wydatki w całości z wpłat od podmiotów nadzorowanych. Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność Komisji Nadzoru Finansowego i jej Urzędu pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości.

Sprawdź także

Prawa Człowieka obce RP?

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodny z konstytucją jest przepis Europejskiej konwencji praw człowieka w zakresie, …