Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / NIK skontroluje więzienia

NIK skontroluje więzienia

Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała (jesienią ubiegłego roku) przeprowadzenie w 2014 roku kontroli readaptacji społecznej skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności. NIK sprawdzi czy warunki wykonania kary pozbawienia wolności, a zwłaszcza prowadzone działania resocjalizacyjne i terapeutyczne oraz pomoc po wyjściu z zakładu karnego
redukują u skazanych ryzyko ponownego wejścia w konflikt z prawem oraz ułatwiają im powrót do społeczeństwa.
Readaptacja społeczna osób skazanych na wieloletnią karę pozbawienia wolności ma istotne znaczenie społeczne: jej skuteczność przyczynia się do zapobiegania wejściu tych osób w ponowny konflikt z prawem, a tym samym ma bezpośredni wpływ na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa społecznego. W wymiarze ekonomicznym skuteczna readaptacja społeczna i zawodowa ogranicza koszty utrzymania systemu penitencjarnego i pomocy społecznej. I wreszcie przygotowanie skazanych do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie oraz przeciwdziałanie poczuciu wykluczenia ze społeczeństwa i potępienia przez nie wspomaga powrót do życia społecznego, zawodowego i rodzinnego po okresie izolacji.
NIK zbada (kontrola zostanie przeprowadzona jesienią 2014 roku) m.in. Warunki bytowe osób skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności w zakładach karnych. Prowadzone działania penitencjarne, terapeutyczne i resocjalizacyjne oraz nadzór nad ich realizacją. Prowadzone zindywidualizowane formy oddziaływania na skazanych oraz udzielanie pomocy w ich readaptacji społecznej w trakcie wykonywania kary wieloletniego pozbawienia wolności. Udzielanie pomocy po opuszczeniu zakładu karnego przez instytucje pomocy społecznej i rynku pracy.
Izba będzie kontrolowała zakłady karne, w tym zakłady dla więźniów niebezpiecznych, Centralny Zarząd Służby Więziennej, ministerstwo sprawiedliwości. W ramach tej kontroli NIK sprawdzi m.in. przygotowanie do uruchomienia i funkcjonowanie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, w którym umieszczone będą osoby stwarzającej zagrożenie. NIK interesować będą zarówno warunki bytowe stworzone skierowanym tam osobom, przestrzeganie ich praw, a przede wszystkim warunki do prowadzenia zajęć terapeutycznych (prawne, lokalowe, kadrowe). Izba zbada również, jak wygląda praca osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w tej placówce terapeutycznej (organizacja ochrony terapeutów, monitoring wizyjny, ochrona przed samookaleczeniami, ochrona osób umieszczonych w ośrodku przed innymi umieszczonymi) oraz organizacja ochrony zewnętrznej – zapobieganie przed samowolnym opuszczeniem ośrodka). M

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …