Strona główna / Aktualności / Nowa formuła Trybunału Konstytucyjnego

Nowa formuła Trybunału Konstytucyjnego

Sejm ustalił ostateczny tekst ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Ustawa zastąpi rozwiązania obowiązujące od 1997 r. Reguluje organizację i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz postępowania przed nim. Celem nowych przepisów ma być m.in. skrócenie czasu rozpatrywania skarg przez Trybunał. Zgodnie z przyjętą przez Sejm
ustawą ma być możliwe m.in. łączne rozpoznawanie wniosków, skarg konstytucyjnych i pytań prawnych, dotyczących tego samego problemu. Decyzję w tej sprawie będzie podejmował prezes Trybunału. Poza tym mniej skomplikowane sprawy będą mogły być rozpatrywane na posiedzeniach niejawnych, a nie na rozprawach. Wyrok wraz z uzasadnieniem będzie wydawany najpóźniej po trzech miesiącach od zamknięcia rozprawy lub po 30 dniach od rozstrzygnięcia sprawy na posiedzeniu niejawnym. Ponadto ustawa znosi zasadę dyskontynuacji wniosków złożonych do Trybunału przez parlamentarzystów. Dzięki temu wnioski do TK będą mogły być rozpatrywane także po zakończeniu kadencji parlamentu. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, obowiązkowym uczestnikiem postępowania przed TK będzie m.in. Prokurator Generalny. Rzecznik Praw Obywatelskich będzie uczestnikiem w tych sprawach, w których zgłosi swój udział, a Rada Ministrów nie będzie mogła występować przed TK jako uczestnik w sprawach, w których trybunał orzeka o zgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych bądź rozstrzyga spory kompetencyjne między organami państwa. Tak jak dotychczas, prezesa TK będzie powoływał prezydent spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału. W ustawie znalazły się też m.in. procedury zgłaszania kandydatów na sędziów TK. Zgłaszać ich będą mogli ? tak jak dotychczas ? Prezydium Sejmu oraz grupa co najmniej 50 posłów.
Docelowo wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko sędziego Trybunału będzie musiał być złożony nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu jego kadencji. W przypadku sędziów, których kadencja upływa w 2015 r., będzie to 30 dni od wejścia w życie ustawy. Na sędziów TK będą mogły być powoływane osoby spełniające kryteria przewidziane dla sędziów Sądu Najwyższego oraz mające w dniu wyboru ukończone 40 lat, ale nie więcej niż 67. Ustawa zostanie przekazana głowie państwa do podpisu.

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …