Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Nowa struktura prokuratury

Nowa struktura prokuratury

Od 13 kwietnia 2010 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu obowiązuje nowa wewnętrzna struktura organizacyjna. Zmianie uległo nazewnictwo i numeracja niektórych wydziałów, nowością są też dwa nowe wydziały: Wydział III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym oraz Wydział IV do Spraw Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów.Obecnie w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1. Wydział I Organizacji Pracy Prokuratur – obejmujący zakresem swojego działania sprawy: 1) organizacyjne, kadrowe i szkoleniowe; 2) sprawozdawczości i statystyki; 3) skarg i wniosków; 4) działalności rzecznika dyscyplinarnego; 5) działalności rzecznika prasowego; 6) udostępniania informacji publicznej; 7) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu; 8) wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych; w ramach Wydziału I Organizacji Pracy Prokuratur funkcjonuje Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, do którego kompetencji należy realizacja zadań określonych w zakresie: 9) wykonywania zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Apelacyjnego w systemach informatycznych; 10) koordynowania wprowadzania do praktyki w prokuraturach okręgowych ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych; 11) prowadzenia stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i innych informatycznych baz danych; 12) zapewnienia technicznej obsługi czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych; 13) zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w Prokuraturze Apelacyjnej i podległych prokuraturach okręgowych; 14) dokonywania analizy kryminalnej; 15) prowadzenia strony internetowej i obsługi Biuletynu Informacji Publicznej.
2. Wydział II Postępowania Sądowego – obejmujący zakresem swojego działania: 1) udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach karnych, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych; 2) udział prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; 3) nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur okręgowych i prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądami i innymi organami; 4) ształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego; 5) analizę orzecznictwa sądu apelacyjnego i sądów administracyjnych oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne.
3. Wydział III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym – obejmujący zakresem swojego działania: 1) wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego; 2) sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego oraz kontroli nad śledztwami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych; 3) koordynowanie i kontrolę prawidłowości sprawowania nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym przez prokuratury okręgowe; 4) koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy; 5) kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analiz informacji przekazywanych przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń; 6) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych; 7) obrót prawny z zagranicą.
4. Wydział IV do Spraw Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów – obejmujący zakresem swojego działania: 1) przeprowadzanie wizytacji i lustracji prokuratur okręgowych oraz koordynowanie działań podległych prokuratur okręgowych w tym zakresie; 2) przeprowadzanie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń; 3) dokonywanie ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach okręgowych; 4) wykonywanie zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Apelacyjnej.
5. Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji – obejmujący zakresem swojego działania: 1) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa: – o charakterze terrorystycznym, – noszące cechy zorganizowanej przestępczości, – korupcji w organach władzy ustawodawczej, organach administracji rządowej, samorządu terytorialnego, wymiaru sprawiedliwości, ścigania i kontroli, – inne, które ze względu na wagę sprawy, zostały przekazane przez Prokuratora Apelacyjnego do prowadzenia w Wydziale; 2) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w ppkt 1, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym.
6. Wydział VI Budżetowo ? Administracyjny – obejmujący zakresem swojego działania: 1) zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia; 2) prowadzenie rachunkowości; 3) zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych; 4) obsługa administracyjno-gospodarcza; 5) prowadzenie inwestycji i remontów; 6) prowadzenie spraw socjalno-bytowych; 7) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – obejmujący zakresem swego działania: 1) ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywa­nych informacji niejawnych; 2) ochronę systemów i sieci teleinformatycznych; 3) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych; 4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych; 5) ochronę fizyczną Prokuratury Apelacyjnej. W skład Działu wchodzą dwie kancelarie tajne.
8. Sekretariat – kierowany przez Kierownika sekretariatu i wykonujący prace: 1) kancelaryjno-biurowe; 2) pomocnicze w sprawach załatwianych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji. W ramach sekretariatu funkcjonuje również składnica dowodów rzeczowych, archiwum zakładowe, biblioteka, biuro podawcze i hala maszyn.
Ponadto w Prokuraturze Apelacyjnej tworzy się samodzielne stanowiska pracy: 1) inspektora do spraw obronnych; 2) audytora wewnętrznego.

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …